1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.

Τήν Πέμπτην 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τύπου τῶν κεντρικῶν ἐφημερίδων καί τοῦ κρατικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἰορδανίας εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἀρίστας σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας. «Ὁ Ἑλληνορθόδοξος (Rum Orthodox) Πατριάρχης Ἱεροσολύμων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου, ὁ ὁποῖος συνηντήθη καί συνῆψεν τήν ἱστορικήν συνθήκην μετά τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ-Ἰμπίν-Χατάμπ, τοῦ ὁποίου διάδοχοι εἶναι τά μέλη τῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας τῆς Ἰορδανίας. Ὁ Χαλίφης Ὀμάρ-Ἰμπίν-Χατάμπ ὑπῆρξεν ἐθνικός καί θρησκευτικός ἡγέτης. Ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος ἀναδεικνύεται ἐπίσης ἐθνικός καί θρησκευτικός ἡγέτης τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ μετά τήν ἀποχώρησιν τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος  Ἡρακλείου. Οὗτοι οἱ δύο ἡγέται συνηντήθησαν ἔχοντες τοιαύτην τήν διττήν ἡγετικήν ἰδιότητα, τήν ὁποίαν κατέχει σήμερον ὁ νῦν Βασιλεύς τοῦ Χασιμιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας. Αὕτη ἀκριβῶς ἡ παράδοσις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου (Rum Orthodox) Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, ὡς τῶν παλαιοτέρων, Πατριάρχου Σωφρονίου καί Ὀμάρ-ἸμπίνΧατάμπ συνεχίζεται ἕως σήμερον. Τοῦτο ἀποδεικνύεται κατά τήν ἐκλογήν τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ὅτε ἡ Α.Θ.Μ. λαμβάνει τήν ἀναγνώρισιν, τό κοινῶς λεγόμενον ‘βεράτιον’, ἐκ τοῦ Βασιλέως τῆς  Ἰορδανίας».

«Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός πιστῶν ἐκ τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου», προσέθεσεν ὁ Μακαριώτατος, «εὑρίσκεται εἰς τό Χασιμιτικόν Βασίλειον τῆς Ἰορδανίας καί ἀπολαμβάνει πλήρους θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἀπολύτου σεβασμοῦ. Ἡ Ἰορδανία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς ἐπονομαζομένης «Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας», γεγονός τό ὁποῖον σημαίνει ὅτι τά Πανάγια Προσκυνήματα δέν περιορίζονται μόνον εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἀλλ’ ἐπεκτείνονται καί εἰς τήν ἀνατολικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ὡς τό προσκύνημα τῆς Βαπτίσεως καί ὁ γνωστός, ψηφιδωτός ‘Χάρτης τῶν Ἱεροσολύμων’ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Μαδηβᾶν».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό καθεστώς τῆς Ἱερουσαλήμ εἶναι νά παραμείνῃ ἡ Ἱερουσαλήμ μία «ἀνοικτή πόλις», διατηροῦσα τόν προσκυνηματικόν αὐτῆς χαρακτῆρα, οὕτως ὥστε ἡ πρόσβασις εἰς αὐτήν νά εἶναι εὔκολος διά πάντας τούς προσκυνητάς, ἄνευ διακρίσεως θρησκευτικῆς ἤ ἐθνικῆς».

Ὁ Μακαριώτατος διεβίβασεν τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ εἰς τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν νῦν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Abdullah διά τό ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ καί τήν ὑποστήριξιν ὑπέρ τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ Προσκυνημάτων.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τούς ἐκπροσώπους τύπου ὡς  ἀναμνηστικά δῶρα, μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ συνέντευξις τοῦ Μακαριωτάτου μετεδόθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τό κεντρικόν δελτίον εἰδήσεων τοῦ κρατικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἰορδανίας καί ἐδημοσιεύθη εἰς τάς κεντρικάς ἐφημερίδας τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder