1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΥΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.

Τήν Πέμπτην 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν Διπλωματικόν Ἐκπρόσωπον τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Βλαδίμηρον Σκυρώβ μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἰγκόρ Τιμοτέγιωβ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ κ. Βλαδιμήρου Ἰλαριάνωβ καί τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἐπιχειρηματιῶν κ. Νικολάϊ Πετριάνκα, κ. Βλαδιμήρου Γκαρκουσίν, κ. Ανατόλη Μαγκίντωβ καί τῆς κ. Λουντμίλλας Ρουσαλίνας.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν σημερινήν κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ἑνότητος αὐτῆς κατά τό πρότυπον τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ὅτι αἱ διαφωνίαι μεταξύ τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συντελοῦν εἰς τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεγονός τό ὁποῖον ἐνδεχομένως νά ἐξυπηρετῇ τά συμφέροντα τῶν πολεμίων αὐτῆς. «Ἡ θρησκευτική / ἐκκλησιαστική ἑνότης», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «συνεπάγεται καί τήν πολιτικο-κοινωνικήν τοιαύτην. Σήμερον εἰς τήν περιοχήν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εὑρίσκονται ἐγκατεστημένοι διπλωματικοί ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν, γεγονός ὄχι μόνον πολιτικῆς, ἀλλά καί θρησκευτικῆς σημασίας».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς διαφοράς τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τάς περιοχάς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι εἶναι κατ’ ἀρχάς  θρησκευτικαί, ἐξελισσόμεναι εἰς πολιτικάς. Εἰς τήν  παροῦσαν πολιτικήν κατάστασιν τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖ τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ τῶν λαῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἐξασκεῖ ἔργον εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν, ἔργον ἀλληλεγύης.

Ὁ κ. Ἰγκόρ Τιμοτέγιωβ ηὐχαρίστησεν τόν Μακαριώτατον διά τήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν προσφέρει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τούς προσκυνητάς, τούς προερχομένους ἐξ Οὐκρανίας καί συνεχάρη Αὐτόν διά τήν βαθεῖαν γνῶσιν τῶν προβλημάτων τῆς χώρας του. Ἐπίσης ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν παρελθοῦσαν ἀποστολήν τοῦ Τιμίου Ξύλου εἰς τήν Οὐκρανίαν. «Τοῦτο», εἶπεν, «εἶναι ὄντως σημεῖον συνάγον εἰς ἑνότητα καί ἁγιασμόν πάντας τούς πιστούς διά τῆς προσκυνήσεως καί τῆς προσψαύσεως αὐτοῦ».

Ἐν συνεχείᾳ προσέφερεν εἰς Αὐτόν μεγάλη καί πολυτελῆ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τούς Διπλωματικούς Ἀντιπροσώπους καί τούς συνοδούς αὐτῶν μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης καί χρυσοῦς σταυρούς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder