1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Κατά τάς ἡμέρας ταύτας, 3ης / 15ης Σεπτεμβρίου καί ἑξῆς ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον  Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Γέροντας τοῦ ἱεροῦ κελλίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου, Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος, ὁ γνωστός συγγραφεύς τοῦ ὑπομνήματος τοῦ μυστηρίου τῆς θ. Λειτουργίας καί ἄλλων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, μετά μικρᾶς συνοδείας μοναχῶν αὐτοῦ.

Ὁ Γέρων Γρηγόριος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον βυζαντινήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως διά τό προσκυνητάριον τοῦ ἱ. ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Ἁγοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἁγιογραφημένην ὑπό τοῦ ἁγιογράφου τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ κελλίου, π. Ἰωάννου.

Μετά τοῦ Γέροντος Γρηγορίου ἦτο καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος, πνευματικός τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τῆς Μητροπόλεως Κύμης.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτούς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυστοστόμου Παπαδοπούλου, τό Λειτουργικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἄλλας Ἁγιοταφιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder