1

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Γαλλίας κ. Νικολά Σαρκοζύ μετά τῆς συζύγου Αὐτοῦ εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπεσκέφθη τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’ καί Ἁγιοταφιτῶν πατέρων.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τόν Πρόεδρον ἐντός τῆς Βασιλικῆς, ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τοῦς χώρους τῆς Βασιλικῆς, προσεφώνησεν Αὐτόν ἔμπροσθεν τοῦ Εἰκονοστασίου καί συνώδευσεν Αὐτόν εἰς τό Ἅγιον Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, ἔνθα προσεκύνησεν ὁ Πρόεδρος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder