1

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Ὁ Ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός Ἀγγλίας Gordon Brown μετά τῆς συζύγου Αὐτοῦ εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπεσκέφθη τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ τήν Κυριακήν 20 Ἰουλίου 2008,  ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ καί Ἁγιοταφιτῶν πατέρων.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τόν Πρωθυπουργόν ἐντός τῆς Βασιλικῆς, ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τοῦς χώρους τῆς Βασιλικῆς, προσεφώνησεν Αὐτόν ἔμπροσθεν τοῦ Εἰκονοστασίου καί συνώδευσεν Αὐτόν εἰς τό Ἅγιον Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, ἔνθα προσεκύνησεν ὁ Πρωθυπουργός μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder