1

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ

Τήν 26ην Ἰανουαρίου / 8ην Φεβρουαρίου 2009, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν πλησίον τῆς Ναζαρέτ κώμην τοῦ Ἀϊλαμπούν. Εἰς τό Ὀρθόδοξον ἐκκλησίασμα τῆς κώμης ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον καί διένειμε φυλλάδια ὀρθοδόξου περιεχομένου. Τήν Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου / 11ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας μετά τῶν ἱερέων αὐτῶν, διά νά τούς εὐλογήσῃ.Ἀκολούθως ἐδέχθη ἐκπροσώπους τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης δι’ οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν αὐτῆς παρά τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ τῇ μεσολαβήσει τοῦ Πατριαρχείου.

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Ἀρχιεπίσκοπον Βερολίνου καί  Γερμανίας, κ. Μᾶρκον, τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, παρουσιάζοντα τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰωάσαφ, ὡς τόν νέον προϊστάμενον τῶν ἱερῶν Μονῶν α. τῆς Ἀναλήψεως ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί β. τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἰς Γεθσημανῆν, ἀναλαμβάνοντα τά καθήκοντα αὐτοῦ τό πρῶτον μετά τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μετά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καί μετά τήν ἐκλογήν τοῦ νέου Πατριάρχου τῆς Ρωσίας Μακαριωτάτου κ. Κυρίλλου καί ζητοῦντα τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό πλαίσιον τῶν ὡς ἄνω Μονῶν ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος συνηντήθη μέ τους ἐντιμοτάτους κ. S. E. Shcheblygin, Πρόεδρον καί κ. M. Yakushev, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Ρωσίας μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτῶν. Τό Ἵδρυμα τοῦτο ἔχει ὡς σκοπόν τήν προώθησιν  τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως καί κληρονομίας τῆς Ρωσίας καί τήν καλλιέργειαν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς ἐπί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου ὡς φρουροῦ τῶν Ἁγίων Τόπων καί ἐγγυητοῦ τῆς ὑπάρξεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά πνευματικῶν μέσων καί διά τῆς περιουσίας αὐτοῦ.

Ὁ Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος διεβεβαίωσαν τόν Μακαριώτατον διά τήν διάθεσιν συνεργασίας αὐτῶν  μετά τοῦ Πατριαρχείου καί ηὐχαρίστησαν διά τάς κατευθυντηρίους γραμμάς, τάς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος ἐχάραξεν αὐτοῖς διά τοῦ λόγου Αὐτοῦ καί διά τήν γενναιόδωρον παροχήν τῆς συνεργασίας Αὐτοῦ.

Ἡ συζήτησις περιεστράφη καί περί τήν ἤδη παρασχεθεῖσαν βοήθειαν παρά τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς Γάζαν, παρά τάς συνηντωμένας δυσκολίας προωθήσεως τῆς ἀνθρωπιστικῆς  βοηθείας εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, καί περί τήν δυνατότητα χρηματικῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐμπεριστάτων τῆς Γάζης ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Την Κυριακήν 2αν / 15ην Φεβρουαρίου,  συνέπεσε ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου μέ τήν Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης Σεϊδανάγιας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἐτελέσθη πανηγυρική θ. Λειτουργία, μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας, κ. Θεοδοσίου. Τήν ἱεράν πανήγυριν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς Καταμόνας τῆς Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ἐπίσης πολλῶν ἱερέων. Εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον περί τοῦ Ἁγίου Συμεών ὡς δέκτου τῆς ἐκπληρώσεως τῆς προσδοκίας τῶν ἐθνῶν, ἡ ὁποία ἦτο ὁ Χριστός.

Κατά τήν δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ Μακαριώτατος  ηὐχήθη εἰς τόν ἡγούμενον τῆς Μονῆς, σεβάσμιον γέροντα, π. Θεοδώρητον νά συνεχίζῃ ἐπί ἔτη τήν ἀφωσιωμένην διακονίαν  του καί νά διατηρῇ  ὡς τόπον ἀγιασμοῦ τόν ναόν καί τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου.

Ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_0_placeholder