Γραφεῖον Πατριάρχου

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον

null

Εἰσηγητές

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ.+972/543158798 καί ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, τηλ. +972/546112486

email: patriarch@jerusalem-patriarchate.info

P. O. Box 14518, Jerusalem 91145.

P.O. Box 14518, Jerusalem 91145.