1

ΕΟΡΤΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2005

ριθμ. Πρωτ.

43

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ

Τῷ Παναγιωτάτῳ καί Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ ΄

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ

καί πάσης Παλαιστίνης

Ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὑπερφυῶς ἐκ Παρθένου Τεχθέντι.

Τόν ἄσαρκον Λόγον ἡ κτίσις καθορῶσα ὑπερφυῶς σαρκούμενον καί τόν Ἀχώρητον παντί ἐν τῷ Σπηλαίῳ τῆς Ἁγίας Πόλεως Βηθλεέμ παραδόξως χωρούμενον, φιλανθρωπίας ἕνεκεν, θάμβει πολλῷ καί δέει συνέχεται καί δι’ ἀγγέλων καί μάγων καί ποιμένων καί ἀστέρος τήν Θεϊκήν συγκατάβασιν ἐπιμαρτυρεῖ, κομίζουσαν ἐπί γῆς μέν τήν εἰρήνην, ἐν ἀνθρώποις δέ τήν εὐδοκίαν.

Τό ὑπέρ νοῦν καί λόγον καί ἔννοιαν τοῦτο Μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας εὐθαρσῶς ὁμολογοῦντες, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί τοῦ κόσμου, πρός τόν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης Χριστόν ἀείποτε ἐκθύμως προσανατολιζόμεθα καί ταῖς σωστικαῖς Αὐτοῦ ἐντολαῖς ἑπόμενοι, ὥς ποτε οἱ Μάγοι τόν φαεινόν Αὐτοῦ Ἀστέρα κατακολουθοῦμεν καί πρός Βηθλεέμ τήν ἁγίαν, τήν οὐδαμῶς ἐλαχίστην πορευόμεθα, καταθεῖναι κατά τάς ἡμέρας τῶν ὑπερφυῶν Γενεθλίων τοῦ Λυτρωτοῦ ἠμῶν Χριστοῦ, σύν τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, τήν τιμήν καί τό σέβας, ἅμα δέ καί τήν εὐγνωμοσύνην ἐπί τοῖς ἐξαισίοις τούτοις δωρήμασιν, οἷς ἐτιμήθη ὁ ἄνθρωπος· χοῦς γάρ ὤν, ἀφθαρσίας στολήν ἐνεδύθη καί ἀπό γῆς εἰς τά ἄνω ἀΰλως ἐπῄρθη.

Σεμνυνόμενον τό Παλαίφατον ἡμῶν τῶν Ἱεροσολύμων Πατριαρχεῖον περιέπειν καί διακονεῖν τούς τόπους τῆς Χάριτος, μετά χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως περικυκλοῖ τήν περικαλλεστάτην Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως, εἰς ἥν  εἰσοδεύοντες καί Ἡμεῖς μετά τῶν τιμίων μελῶν τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἀξιοχρέως κλίνομεν γόνυ ψυχῆς τε καί σώματος καί τήν ζέουσαν ἡμῶν πίστιν ὡς ἀντίδωρον τῶν πολλῶν χαρίτων, ἅς παρ’ Αὐτοῦ ἀπολαμβάνομεν, ὁλοθύμως Αὐτῷ προσάγομεν.

Ἐν ταὐτῷ, ἐξαιτούμεθα τήν εἰρήνην Αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἰδίᾳ δέ ὑπέρ τῆς Ἁγίας Γῆς, ἧς ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, διά πολλῶν καί ποικίλων δοκιμασιῶν διερχόμενος, καρτερικῶς ἄχρι τῆς σήμερον ἀναμένει τήν ἐξ ὕψους ἐπέμβασιν, πρός φωτισμόν τῶν ὑπευθύνων, ἵνα ἐγκολπούμενοι τήν ἀλήθειαν, ἐν συνέσει καί δικαιοσύνῃ ἐργάζωνται, διά τήν ἐμπέδωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῇ πολυταράχῳ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Δεήσεις προσέτι καί ἱκεσίας τῷ Γεννηθέντι Σωτῆρι ἡμῶν Χριστῷ ἀναφέρομεν, ἵνα διαφυλάττῃ τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν ἡνωμένην καί τήν διδασκαλίαν Αὐτῆς ἀναλλοίωτον, ἰδίᾳ ἐν τοῖς συγχρόνοις χαλεποῖς καιροῖς καί πάντας τούς ἀδελφούς Ἡμῶν Προκαθημένους περιφρουροῖ καί διατηρῇ ἐν συμπνοίᾳ καί ἀγάπῃ, ἐξαιρέτως δέ τήν Ὑμετέραν Σεβασμιοπόθητον Ἡμῖν Παναγιότητα καί τήν περί Αὐτήν Ἱεραρχίαν, τόν εὐσεβῆ κλῆρον καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς κατ’ Αὐτήν Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, Ἥν ὁ Θεῖος Αὐτῆς Δομήτωρ ποδηγετεῖ εἰς νομάς σωτηρίους.

Ἐγκαρδίως σύν τούτοις ἀπευθύνοντες Αὐτῇ τάς συγχαρητηρίους Ἡμῶν ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου φιλαδέλφους προσρήσεις, περιπτυσσόμεθ’ Αὐτήν ἀδελφοποθήτως ἐν τῷ ἐκ Παρθένου Τεχθέντι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν καί διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2005.

Τῆς Ὑμετέρας Γερασμιωτάτης Παναγιότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων