1

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ

Τό Σάββατον, 24ην Ὀκτωβρίου / 6ην Νοεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα εἰς τήν Νεάπολιν τῆς Σαμαρείας, ἐν ᾗ καί τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, συλλειτουργοῦντος αὐτῷ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἀραβιστί, ἐξαίρων τήν μεγάλην ἀρετήν τοῦ Μεγαλομάρτυρος καί τήν ἔντονον αὐτοῦ πίστιν πρός τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς σημεῖον ὥστε νά προτιμήσῃ τήν φυλακήν καί τό μαρτύριον ἀπό τήν κοσμικήν ἀποκατάστασιν. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τούς πιστούς νά ἀκολουθήσουν τά βήματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὡς πρός τήν ἀγάπην του πρός τόν Κύριον καί τήν αὐταπάρνησιν τῶν ἐγκοσμίων, τονίζων ὅτι ἡ πραγματική τιμή ἑνός Ἁγίου εἶναι ἡ μίμησις τοῦ Ἁγίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τῆς Νεαπόλεως παρέθεσαν ἑόρτιον τράπεζαν εἰς τήν ὁποίαν ἐτίμησαν δι’ ἀναμνηστικῆς πλακέτας τόν κ. Σαμίρ Οὐέχμπε, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἐπί σειράν ἐτῶν ἐπίτροπος καί ψάλτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, παρά τά προβλήματα ὑγιείας, τά ὁποῖα τόν ταλαιπωροῦν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.

Έκ τῆς Ἀρχιγραμματείας