1

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 25ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 ἑωρτάσθη τήν 26ην τοῦ μηνός Μαρτίου 2009 εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών, τήν προετοιμάζουσαν τά μελλοντικά στελέχη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Οἱ δόκιμοι μαθηταί τῆς Σχολῆς ἑτοίμασαν μέ ἐπιμέλειαν καί μέ τήν ἔμπειρον καθοδήγησιν τῶν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος ἀπεσπασμένων καθηγητῶν σχολικήν ἑορτήν, τήν ὁποίαν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Παναγιώτης Δημοσθένης καί ὁ ἀντιπρόσωπος αὐτῆς εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀνδρέας Κουζούπης, καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων.

Τό πρῶτον μέρος τῆς τελετῆς διελάμβανε τήν σύντομον προσφώνησιν τοῦ Σχολάρχου ὁσιωτάτου μοναχοῦ Φωτίου, τήν ἐκφώνησιν τοῦ πανηγυρικοῦ λόγου ὑπό τῆς θεολόγου καθηγητρίας κ. Δεσποίνης Τομαρᾶ καθώς ἐπίσης τήν ἀπόδοσιν ἱστορικοῦ χρονικοῦ, τοῦ ὁποίου τήν διδασκαλίαν καί ὀργάνωσιν εἶχεν ἀναλάβει ἡ θεολόγος καθηγήτρια κ. Αἰκατερίνη Κοκοτοῦ καί τό ὁποῖον περιελάμβανε ἀφηγήσεις ἱστορικῶν γεγονότων, τήν ἀπαγγελίαν ποιημάτων ὑπό τῶν μαθητῶν καθώς καί τήν ἐκτέλεσιν πατριωτικῶν ᾀσμάτων ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς Σχολῆς. Εἰς τό δεύτερον μέρος τῆς τελετῆς ἔλαβε χώραν ἡ ἐκτέλεσις συντόμου πατριωτικοῦ δράματος, τό ὁποῖον ἐδίδαξε καί σκηνοθέτησε ἡ φιλόλογος καθηγήτρια κ. Ἀθανασία Σούμα καί εἶχε ὡς θέμα τόν: «Θεόδωρον Κολοκοτρώνην». Εἰς τήν συνέχειαν προεβλήθη τό φίλμ: «Χρονικόν τοῦ 1821» τό ὁποῖον παρεχώρησε ἡ θεολόγος κ. Αἰκατερίνη Κοκοτοῦ.

Δι’ ὅλων τῶν ὡς ἄνω μαθηταί, καθηγηταί καί ἀκροατήριον συνεδέθησαν νοερῶς μέ τά πρόσωπα καί τά γεγονότα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί ἐπληρώθησαν αἰσθημάτων γνησίου ἐθνικοῦ πατριωτισμοῦ.

Μέ τά δρώμενα καί τούς λόγους μαθητῶν καί καθηγητῶν  ἐδόθη ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τούς χρόνους τῆς πικρᾶς δουλείας τῶν τεσσάρων αἰώνων, εἰς τόν ρόλον τόν ὁποῖον διεδραμάτισαν διά τήν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας οἱ διδάσκαλοι τοῦ γένους, ἰδίᾳ ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εἰς τόν ρόλον τῶν γυναικῶν ὡς μητέρων συμπαραστεκομένων εἰς τά ἀγωνιζόμενα τέκνα των, τῶν Σουλιωτισσῶν, τῶν νεομαρτύρων, ὡς τῆς Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, τῶν ἀγωνιστριῶν ὡς τῆς Μπουμπουλίνας, τῆς Μαντῶς Μαυρογένους, εἰς τόν ρόλον τοῦ Ρήγα Φεραίου καί τῶν μελῶν τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας εἰς τήν ἀφύπνισιν τοῦ ἔθνους, εἰς τήν μέχρι θανάτου αὐτοθυσίαν τῶν ἀγωνιστῶν, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, τοῦ Κανάρη, τοῦ Μακρυγιάννη καί εἰς τήν συμβολήν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων εἰς τήν ναυμαχίαν τοῦ Ναυαρίνου διά τήν ἵδρυσιν καί ἀναγνώρισιν ἐλευθέρου καί ἀνεξαρτήτου Ἑλληνικοῦ κράτους.

Εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τούς μαθητάς διά τήν ἀπόδοσιν αὐτῶν, ηὐχαρίστησε τόν Σχολάρχην μοναχόν π. Φώτιον καί τούς καθηγητάς τῆς Σχολῆς διά τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν τῆς τελετῆς. Ὁ Μακαριώτατος νουθετῶν  τούς μαθητάς, ἐτόνισεν εἰς αὐτούς  τό ἐθνικόν καθῆκον αὐτῶν νά μελετοῦν ἐπιμελῶς τήν ἱστορίαν τοῦ ἔθνους ἡμῶν, ἰδίᾳ τῆς περιόδου τῆς σκληρῆς δουλείας τῆς Τουρκοκρατίας καί τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί νά παραδειγματίζωνται ἀπό τήν ὑπομονήν καί τήν ἀντοχήν τῶν πατέρων ἡμῶν καί τήν ἐμμονήν αὐτῶν εἰς τήν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν καί τήν ἑνιαίαν καί ἀδιάσπαστον ἐθνικήν ἡμῶν παράδοσιν καί νά ἐμπνέωνται ἀπό τό ἀγωνιστικόν πατριωτικόν ἦθος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἀπό τό πνεῦμα αὐτοθυσίας αὐτῶν ἕως καί θυσίας τῆς ζωῆς των, ἀπό τήν ἀγάπην των διά τήν ἐλευθερίαν, οὐχί τήν αὐθαίρετον ἀλλά αὐτήν τοῦ Χριστοῦ, τήν ἀληθῶς ἐλεύθερον καθιστῶσαν τόν ἄνθρωπον, τήν ἀναγνωρίζουσαν τόν ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα Θεοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος εἰς τόν ἀγῶνα ἐπιβιώσεως τοῦ γένους ἡμῶν κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας καί εἰς τήν ἀνάγκην καλῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς ὡς πνευματικοῦ φυτωρίου καλλιεργοῦντος τιμίους, εἰλικρινεῖς καί κατηρτισμένους ἱεροσπουδαστάς, διά νά διακονήσουν αὔριον ὡς εὐλαβεῖς ἱερεῖς τό Πατριαρχεῖον, τήν Ἁγιοταφιτκήν Ἀδελφότητα καί τό ποίμνιον αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder