1

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΕΝ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ

Τήν Παρασκευήν, 5ην / 18ην Φεβρουαρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος Γ’, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη εἰς τήν πόλιν Μπέρ Σέβα, πρωτεύουσαν τῆς ἐρήμου τοῦ Νέγκεβ εἰς τό νότιον Ἰσραήλ, ἔνθα ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν ἐνοικιαζομένην οἰκίαν, ἥτις χρησιμεύει ὡς προσωρινός εὐκτήριος οἶκος, ἄχρις οὗ ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νά ἀνεγερθῇ Τρισυπόστατος Ἱερός Ναός ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Ἀβραάμ, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί τῶν Ἁγίων Μακκαβαίων Μαρτύρων.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ποιμένων, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, Ἡγούμενος Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ, Ἐφημέριος ἐν Ναζαρέτ, ὁ Οἰκονόμος π. Συμεών ἐκ Ναζαρέτ, καί ὁ Ἱερεύς π. Ἀλέξανδρος Γιάσεβιτς, ἐφημέριος Μπέρ Σέβα. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔψαλλον Σλαβωνιστί, Ἑλληνιστί καί Ἀραβιστί ὁμοθυμαδόν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ρωσοφώνου Ἐνορίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἡγουμένου αὐτῶν, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου.

Σημειωτέον, ὅτι διά πρώτην φοράν ἐτελέσθη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Μπέρ Σέβαν μετά ἀπό πάροδον πλέον τῶν 70 ἐτῶν. Ἄν καί εἰς τό παλαιόν Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον εἰς τήν παλαιάν πόλιν τῆς Μπέρ Σέβα ὑπάρχουν τάφοι ἀπό τόν 19ον αἰώνα, ἐν τούτοις δέν ὑφίσταται μαρτυρία πού νά ἀποδεικνύῃ τήν τέλεσιν Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἕως καί τήν ἐποχήν τοῦ μακαριστοῦ πατριάρχου Τιμοθέου τό 1947, ὅτε οἱ ἐναπομείναντες Χριστιανοί ἐγκατέλειψαν τήν πόλιν καί μετεκινήθησαν ἀλλαχοῦ.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε τόν Θεῖον Λόγον, τόν ὁποῖον ἀνέγνωσε μετεφρασμένον Ρωσσιστί ὁ ἐφημέριος τῆς Μπέρ Σέβα π. Ἀλέξανδρος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος παρέθεσεν ἑόρτιον Τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον καί εἰς τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ. Εἰς τήν Τράπεζαν παρεκάθισε προσκεκλημένος καί ὁ ἐφημέριος τῆς Λατινικῆς ἐνορίας ἐν Μπέρ Σέβα, Φραγκισκανός π. Ρομάν.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὡς ἑξῆς:

 

“Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Αἰσθάνομαι νά μέ διαπερνοῦν ρίγη συγκινήσεως, βλέπων ταύτην τήν ἱστορικήν στιγμήν τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Μακαριότητα μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτῆς νά εὑρίσκηται ἀνά μέσον ἡμῶν, διά νά μᾶς εὐλογήσῃ καί νά μᾶς στηρίξῃ εἰς τόν δύσκολον ἀγώνα τῆς ἐκ τοῦ μηδενός συστάσεως ἐνορίας διά τό ἡμέτερον Ρωσόφωνον ποίμνιον, εἰς μίαν ἀπομακρυσμένην ἀπό τήν Ἁγίαν Πόλιν περιοχήν, εἰς ἥν ἡ παρουσία ἡμῶν ὡς χριστιανῶν δέν ἔχει γίνει εἰσέτι ἀποδεκτή ἀπό τό σύνολον τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Ἰδιατέρως σήμερον, Μακαριώτατε, ἐν μέσῳ τῆς Ὑμετέρας τιμίας Πατριαρχικῆς Συνοδείας, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν εὐγνωμοσύνην μου, διά τό γεγονός ὅτι ἀπό τήν πρώτην στιγμήν πού ἐζήτησα τήν εὐλογίαν Ὑμῶν τόν Δεκέμβριον τοῦ 2008 νά κατέλθω εἰς τήν Μπέρ Σέβαν, Ὑμεῖς μέ στηρίξατε, μέ συμβουλεύσατε, μέ παρηγορήσατε εἰς τάς δυσκόλους στιγμάς, καί ὅτε εὑρέθημεν εἰς τήν εὐχάριστον συγκυρίαν νά συστήσωμεν καί ἐπισήμως τήν νέαν ἐνορίαν μέ τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τήν Πεντηκοστήν τοῦ ἔτους 2017, μέ μεγάλην προθυμίαν ἀνελάβατε τήν οἰκονομικήν κάλυψιν τοῦ ἐνοικίου τοῦ πρώτου εὐκτηρίου οἴκου, καί ὅτε αἱ ἀνάγκαι τῆς ἐνορίας ηὐξήθησαν καί τά τακτικά μέλη ὑπερέβησαν τάς 70 οἰκογενείας, καί πάλιν ὡς στοργικός Πατήρ μᾶς ἐστηρίξατε, καλύπτοντας τό ἐνοίκιον τοῦ παρόντος εὐκτηρίου οἴκου.

Ὑψῶν τό ποτήριον εἰς ὑγιείαν τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Μακαριότητος, εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας νά ἀξιώσῃ ὁ Θεός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα νά θέσῃ συντόμως καί τόν θεμέλιον λίθον καί κατόπιν νά τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀποτελῇ προπύργιον διά τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἱστορικήν πόλιν τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ καί πνευματικόν καταφύγιον διά τούς ἐνταῦθα εὑρισκομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς.”

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας