1

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Α’ ΣΤΑΣΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Α’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἀγιοταφιτῶν Πατέρων.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε διά τήν θεολογικήν καί ποιητικήν ἀξίαν τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν καί ἐτόνισε τήν σημασίαν καί τήν βοήθειαν τῆς νηστείας δι’ ὅλην τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ὄχι ὡς ἀποχῆς τροφῆς μόνον, ἀλλά ὡς ἀποχῆς ἀπό παντός κακοῦ, ὡς ἐξετάσεως τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, αὐτομεμψίας καί ἐγκρατείας τῶν παθῶν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder