1

ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

Τά χαράματα τῆς Τετάρτης, 1ης /14ης Ἰανουαρίου 2015, ἐξερράγη πυρκαϊά, λόγῳ βραχυκυκλώματος, εἰς τρία δωμάτια ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καπερναούμ.

Συνεπείᾳ τῆς δυνατῆς ἐκραγείσης καί ἁπλωθείσης φλογός, τρία δωμάτια, τά δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς ἐργαστήρια κατασκευῆς κηρῶν, κατεστράφησαν ἐντελῶς.

Ὁ ἐπαξίως συντηρῶν καί ἀνακαινίζων τήν Μονήν μοναχός π. Εἰρήναρχος, βοηθούμενος ὑπό τοῦ πατρός αὐτοῦ προσκυνητοῦ κ. Σταύρου διασωθείς, εἰδοποίησε τήν Πυροσβεστικήν Ὑπηρεσίαν τῆς περιοχῆς Γαλιλαίας, ἥτις καί ἐλθοῦσα κατέσβεσε τήν πυρκαϊάν.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεσκέφθησαν πρός ἐπιθεώρησιν τήν Ἱεράν Μονήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.