1

ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΛΠΙΟΤ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συνεπές εἰς τήν δέσμευσίν του, εἰς τήν ἀπάντησίν του πρός τό δυσφημιστικόν δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «ΕΘΝΟΣ» τῶν Ἀθηνῶν τῆς 14ης μηνός Σεπτεμβρίου 2009 παρέχει διευκρινίσεις περί τῆς ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐνοικιάσεως τῆς αὐτοῦ ἐκτάσεως 43 στρεμμάτων εἰς τήν περιοχήν Ταλπιότ τῆς Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ, μέ τήν γνωμάτευσιν τῶν δικηγόρων του, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἔκθεση γιὰ τὸ σχέδιο ἀνάπτυξης τῶν οἰκοπέδων τοῦ Πατριαρχείου στὴν περιοχὴ Ταλπιὸτ καὶ την  ἀπόκρουση τῆς προσπάθειας τῶν ἐποίκων καὶ τοῦ πρώην Πατριάρχη Εἰρηναίου νὰ τὰ ἐλέγχουν μαζὶ μὲ ἄλλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Ἡ Α.Θ.Μ., ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς Του, ἔχει ἀναθέσει στὸ νομικὸ καὶ τεχνικὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Πατριαρχείου τὴ διερεύνηση  καὶ τὴν πιστοποίηση  τῶν οἰκοπέδων ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου, καθὼς ἐπίσης τὴν ἐξακρίβωση τῆς θέσης τους. Ἀπὸ τὴν ἔρευνα διαπιστώθηκε τὸ 2008 ἡ περίπτωση οἰκοπέδου ποὺ φέρει τὸν ἀριθμό: τεμάχιο 2, τμῆμα 30288, ποὺ κεῖται στὴν Δυτικὴ Ἱερουσαλήμ,  περιοχὴ Ταλπιότ, ἡ ἔκταση τοῦ ὁποίου ἀνέρχεται σὲ 43 στρέμματα, τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυνο τῆς ἀπαλλοτρίωσης, ἐξαιτίας τοῦ Δημοτικοὺ  Σχεδίου ποὺ ἀποβλέπει στὴν διάνοιξη ὁδοῦ στὸν συγκεκριμένο χῶρο .

Στὰ τέλη τοῦ 2004,  οἱ Ἰσραηλινὲς Τοπικὲς καὶ Δημοτικὲς Ἀρχές, ἡ Διεύθυνση Κτηματογράφησης τοῦ Ἰσραήλ, ὑπέβαλαν χωροταξικὸ σχέδιο  (ποὺ φέρει ἀριθμὸ 3/ 5834 ), ποὺ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια ἄλλων σχεδίων,  ποὺ ἔχουν προεγκριθεῖ,  ποὺ ἀφοροῦν τὶς περιοχές  «Ταλπιότ» καὶ «Γκιβαὰτ Χά-Ματός». Οἱ συγκεκριμένες περιοχὲς ποὺ περιβάλλουν τὸ τεμάχιο, ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας,  βρίσκονται στὰ ἐδάφη τοῦ 1948, δὲνἔχουν καμία σχέση μὲ τὶς γαῖες «Μὰρ Ἠλιάς» (Προφήτη Ἠλία), παρότι εἶναι κοντὰ στὸ χωριὸ «Μπὲτ Σαφάφα». Τὸ προαναφερόμενο τεμάχιο, εἶναι τμῆμα συνολικῆς ἔκτασης ποὺ ἀνέρχεται σὲ 200 στρέμματα,  ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου στὴν περιοχή. Περισσότερη ἀπὸ τὴν μισὴ ἔκταση τοῦ συγκεκριμένου χώρου, ποὺ ἀνέρχεται σὲ 200 στρέμματα, βρίσκεται ἐντὸς τῶν συνόρων του 67, ἀλλὰ ἡ ἔκταση τῶν 43 στρεμμάτων, ποὺ προαναφέρθηκε, βρίσκεται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους τῆς Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ, ποὺ ἐκτείνεται σὲ ὁρισμένα σημεῖα τῆς περιοχῆς ποὺ κάποτε ἦταν γνωστὴ ὡς «Περιοχὴ Χαράμ», ποὺ χώριζε τότε τὰ σύνορά του Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ Χασιμιτικὸ  Βασίλειο τῆς Ἰορδανίας. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ὑπερασπίζεται τὶς Ὀρθόδοξες ἰδιοκτησίες,  ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ 48, τοῦ 67 καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ βρίσκονται .

Ἀπὸ τὴν ἔρευνα καὶ τὰ μέτρα ποὺ λήφθηκαν γιὰ τὴν διάσωση τοῦ τεμαχίου, διαπιστώθηκε ὅτι ἀντιμετωπίζει, μέχρι σήμερα ἀρκετοὺς κινδύνους, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξαιτίας συμφωνιῶν καὶ ἐνεργειῶν ποὺ διέπραξε ὁ πρώην Πατριάρχης Εἰρηναῖος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθοῦν δύσκολες νομικὲς καὶ διαδικαστικὲς συνθῆκες, σχετικὰ μὲ τὸ συγκεκριμένο οἰκόπεδο,  ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν συσπείρωση γύρω ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὶς ἀποφάσεις του, ποὺ ἀντιστέκονται στὴν ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων, προκειμένου νὰ σωθεῖ τὸ συγκεκριμένο τεμάχιο καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ Πατριαρχείου, τὴν πρόκληση διχόνοιας στὴν Ὀρθόδοξη πλευρά, μὲ τὴν διασπορὰ φημῶν καὶ τὴν σύγκληση συνωμοτικῶν συνεδριάσεων. Ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς κινδύνους, ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κίνδυνος ἁπαλλοτρίωσης  τοῦ συγκεκριμένου τεμαχίου ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Διεύθυνση Κτηματογράφησης τοῦ Ἰσραήλ. Ἂν συμβεῖ αὐτό, τότε ὁ Δῆμος τῆς Ἱερουσαλὴμ θὰ ὑλοποιήσει σὲ αὐτὸ τὸ τεμάχιο, τὰ προβλεπόμενα ἔργα του. Ὁ δεύτερος κίνδυνος ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρώην Πατριάρχης Εἰρηναίος  μίσθωσε τὸ συγκεκριμένο τεμάχιο, δυὸ φορές, σὲ δυὸ διαφορετικοὺς συμβαλλόμενους, ποὺ εἶναι ὁ τοπικὸς ἐργολάβος καὶ ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Νικόλας Παπαδήμας, ὁ κακόφημος, ὁ γνωστὸς γιὰ τὶς προθέσεις του καὶ τὶς διασυνδέσεις του μὲ τοὺς ἐποίκους καὶ τὴν ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων της Πύλης τοῦ Δαβὶδ ( Μπὰμπ Ἰλ – Χαλὴλ -Jaffa Gate ). Ὁ τρίτος κίνδυνος προέρχεται, ἐπίσης, ἀπὸ τὸν πρώην Πατριάρχη Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος παραχώρησε στὴν ἑταιρεία «Μπάρα», ἰδιοκτησίας τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἐξτρεμιστῆ Ἰρὲ Ζιλοβανσίς, τὸ δικαίωμα διαχείρισης ὅλων τῶν Ὀρθόδοξων ἀκινήτων στὴν χώρα. Στὴν συγκεκριμένη ἔκθεση θὰ διαβάσουμε τὶς λεπτομέρειες ἀποκάλυψης τῶν κινδύνων τῆς σύναψης συμφωνίας μεταξὺ τοῦ πρώην Πατριάρχη Εἰρηναίου καὶ τῆς συγκεκριμένης ἑταιρείας .

Ὁ κίνδυνος τῆς ἀπαλλοτρίωσης – Δῆμος Ἱερουσαλὴμ καὶ Διεύθυνση Κτηματογράφησης τοῦ Ἰσραὴλ .

Τὸ Ἰσραηλινὸ χωροταξικὸ σχέδιο ὅρισε τὸ προαναφερόμενο τεμάχιο τοῦ Πατριαρχείου ὡς χῶρο «πρασίνου», ποὺ ἀνήκει στὴν κατηγορία τῆς ἀνοικτῆς δημόσιας  περιοχῆς, ποὺ ἀπαλλοτριώνεται γιὰ τὴν κατασκευὴ ὁδῶν, πάρκων καὶ δημοσίων χώρων. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἰσραηλινὸς χωροταξικὸς καὶ οἰκοδομικὸς νόμος τοῦ 1965, ὁρίζει ὅτι ἡ γῆ ποὺ ἀπαλλοτριώνεται ἀλλάζει τὴν ἰδιοκτησία της καὶ καταχωρεῖται στὸ ὄνομα τοῦ δήμου Ἱερουσαλήμ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι σὲ περίπτωση ἐπιτυχίας ἀπαλλοτρίωσης τοῦ οἰκοπέδου, τότε τὸ Πατριαρχεῖο θὰ τὸ χάσει γιὰ πάντα.

Ὁ ἔκπτωτος Πατριάρχης Εἰρηναῖος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ σχεδίου τοῦ δήμου, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀπαλλοτρίωση τοῦ συγκεκριμένου οἰκοπέδου,  δὲν κινήθηκε ἀπὸ τὴν θέση του, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ κατὰ τοῦ συγκεκριμένου σχεδίου, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχε νόμιμο δικαίωμα .

Οἱ κίνδυνοι τῶν συμφωνιῶν τοῦ πρώην Πατριάρχη Εἰρηναίου («Μπάρα» – Παπαδήμα).

Σύναψη σύμβασης τοῦ πρώην Πατριάρχη  Εἰρηναίου μὲ τὴν ἑταιρεία «Μπάρα».

Στὰ τέλη τοῦ 2007, ὁ πρώην Πατριάρχης Εἰρηναῖος, ὅταν εἶχε ἀκόμα τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβέρνησης, ὑπέγραψε σύμβαση μὲ τὴν ἑταιρεία Μπάρα, βάσει τῆς ὁποίας, χορηγεῖ στὴν ἑταιρεία τὸ δικαίωμα πλήρους καὶ ἀποκλειστικῆς διαχείρισης γιὰ ὅλη τὴν ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου,  στὴν ὁποία περιλαμβάνονται οἱ Μονὲς καὶ οἱ Ἐκκλησίες στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Παλαιὰ Πόλη, καθὼς ἐπίσης ὅλα τὰ σημεῖα τῶν Ἱερῶν Τόπων. Ἡ συγκεκριμένη ἑταιρεία εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἐξτρεμιστῆ Ἰρὲ Ζιλοβανσίς. Ὁ κίνδυνος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη συμφωνία ἀπειλεῖ ὅλη τὴν ἰδιόκτητη περιουσία τοῦ Πατριαρχείου, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ οἰκόπεδο, ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας. Ἐξαιτίας τῶν ἀντιδράσεων ποὺ ἀφοροῦν τὸ προαναφερόμενο τεμάχιο, μπόρεσε τὸ Πατριαρχεῖο, διαμέσου τοῦ νομικοῦ του ἐπιτελείου,  νὰ ἀποκαλύψει τὴν συγκεκριμένη, πολὺ ἐπικίνδυνη, συμφωνία καὶ προέβη στὴ νομικὴ ἀντιμετώπισή της. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, σχετικὰ μὲ τὴν συγκεκριμένη συμφωνία, καὶ τὶς ἐνέργειες τοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, παρακαλοῦμε νὰ δεῖτε τὸ κεφάλαιο, ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ θέμα αὐτό, στὸ τέλος τῆς ἔκθεσης .

Σύναψη συμφωνίας τοῦ πρώην Πατριάρχη  Εἰρηναίου μὲ δυὸ διαφορετικοὺς συμβαλλομένους γιὰ τὴν μίσθωση τοῦ οἰκοπέδου.

Ὁ πρώην Πατριάρχης Εἰρηναῖος, σύναψε σύμβαση, δυὸ φορές, μὲ δυὸ διαφορετικοὺς συμβαλλόμενους, γιὰ τὴν μίσθωση τοῦ προαναφερόμενου οἰκοπέδου. Ὁ πρῶτος συμβαλλόμενος εἶναι ἕνας ἐντόπιος ἐργολάβος,  γνωστὸς γιὰ τὴν συνεχῆ ὑπεράσπισή του στὸν πρώην Πατριάρχη  Εἰρηναῖο. Ὑπάρχουν σοβαρὲς ὑποψίες γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ στηρίζει αὐτὸν τὸν ἐργολάβο, καθὼς ἐπίσης τὴν συγκεκριμένη συμφωνία, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν μπορεῖ μόνος του νὰ ἐπενδύσει καὶ νὰ ἀναπτύξει τὸ συγκεκριμένο οἰκόπεδο. Σημειώνεται ὅτι ἡ συμφωνία πραγματοποιήθηκε τὸ 2007, δηλαδὴ δυὸ χρόνια μετὰ τὴν ἔκπτωση τοῦ Εἰρηναίου ἀπὸ τὴν θέση του.

Ὁ δεύτερος συμβαλλόμενος,  μὲ τὸν ὁποῖο ὁ πρώην Πατριάρχης Εἰρηναῖος σύναψε συμφωνία, στὶς 15-9-2003, εἶναι ὁ καλούμενος Νικόλας Παπαδήμας, ποὺ συνδέθηκε τὸ ὄνομά του μὲ τὶς συμφωνίες τῶν ἀκινήτων της πύλης τοῦ Δαβὶδ -Μπὰμπ Ἲλ -Χαλὴλ Jaffa Gate, ὁ ὁποῖος τώρα καταζητεῖται διεθνῶς. Ἡ συγκεκριμένη συμφωνία μὲ τὸν καλούμενο Παπαδήμα του παραχωρεῖ τὸ δικαίωμα τῆς πλήρους διαχείρισης τοῦ οἰκοπέδου καὶ δὲν τὸν παρεμποδίζει ἀπὸ τὴν παραχώρηση τῶν κεκτημένων, ἀπὸ τὴν συμφωνία,  δικαιωμάτων σὲ τρίτο.

Οἱ ἐνέργειες τοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν διάσωση τοῦ οἰκοπέδου καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων τῆς ἁπαλλοτρίωσης  καὶ τῆς ἀπώλειας .

Ἡ λύση βρισκόταν στὴν ὑποβολὴ ἔνστασης κατὰ τοῦ χωροταξικοῦ σχεδίου τοῦ Δήμου (ποὺ φέρει τὸν ἀριθμὸ 3/5834) καὶ τὴν ἐκτέλεση τῶν κατάλληλων ἐνεργειῶν, προκειμένου νὰ μετατραπεῖ ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ οἰκοπέδου ἀπὸ χῶρο «πρασίνου», ἀνοικτής  δημόσιας  περιοχῆς, σὲ«οἰκοδομήσιμο» καὶ τὴν ὑποβολὴ σχεδίου ἀνάπτυξης ποὺ τεκμηριώνει τὰ Ὀρθόδοξα ἰδιοκτησιακὰ δικαιώματα καὶ ἀποτρέπει τὴν ἐπ’ ἀόριστον ἀπαλλοτρίωση, ἔχοντας ὑπόψη ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ ὑποβολὴ σχεδίων ὁλοκληρωμένου ἔργου στὸ οἰκόπεδο. Ἡ συγκεκριμένη λύση ὑποβλήθηκε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο,  ἡ ὁποία στὴν συνεδρίασή της, μὲ ἡμερομηνία 17-11-2008, ἀποφάσισε τὰ ἑξῆς :

1.     Ἀποκάλυψη τῶν συμφωνιῶν ποὺ ὑπέγραψε ὁ Εἰρηναῖος μὲ τὸν Ἐντόπιο ἐργολάβο καὶ τὸν Παπαδήμα, καὶ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἀπαραίτητων ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ἀκύρωσή τους καὶ τὴν ματαίωσή τους.

2.     Ὑποβολὴ ἔνστασης γιὰ τὸ χωροταξικὸ σχέδιο (σχέδιο ἀπαλλοτρίωσης).

3.     Ἐπιλογὴ μεγάλης ἑταιρείας, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκοπέδων, γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν παρακάτω στόχων :

– Ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτηρισμοῦ τοῦ οἰκοπέδου ἀπὸ «χῶρο πρασίνου», ἀνοικτῆς δημόσιας περιοχῆς, σὲ «οἰκοδομήσιμο».

– Παρακολούθηση τοῦ Δήμου τῆς Ἱερουσαλὴμ (μὲ μακροσκελεῖς ἐνέργειες), προκειμένου νὰ ἀποκτηθεῖ ἄδεια δόμησης στὸ συγκεκριμένο οἰκόπεδο.

– Καταβολὴ ὅλων τῶν φόρων, τελῶν καὶ ἐπιβαρύνσεων, ποὺ ὑπολογίζονται σὲ δεκάδες ἑκατομμύρια δολάρια .

– Ἀνέγερση 1000 τουλάχιστον διαμερισμάτων, μὲ συνολικὴ ἔκταση οἰκοδόμησης, ποὺ ἀνέρχεται σὲ 12000 τετραγωνικὰ μέτρα, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ ποιμνίου του .

– Μόνο σὲ περίπτωση ἐπιτυχίας τῆς ἑταιρείας στὴν ἐκτέλεση τῶν προαναφερομένων, τότε τὸ Πατριαρχεῖο θὰ συνάψει μαζί της μακρόχρονη σύμβαση μίσθωσης γιὰ τὰ ἐναπομείναντα κτίρια, γιὰ τὰ ὁποία ὁ Δῆμος τῆς Ἱερουσαλὴμ χορήγησε τὴν ἄδεια οἰκοδόμησης στὸ οἰκόπεδο, ἔχοντας ὑπόψη ὅτι μετὰ τὴν λήξη τῆς διάρκειας τῆς σύμβασης ἐπανέρχεται τὸ οἰκόπεδο, καὶτὰ κτίρια ποὺ ἔχει, στὸ Πατριαρχεῖο.

– Δὲν θὰ ὑπάρχει στὴν σύμβαση ἄρθρο περὶ δυνατότητας παράτασης τῆς διάρκειάς του .

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι μερικὲς πλευρὲς ἀλλοιώνουν ἀκόμα καὶ τὴν ἔκταση τοῦ οἰκοπέδου. Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔκτασή του ἀνέρχεται σὲ 71 στρέμματα, γεγονὸς ποὺ δὲν ἰσχύει, ἀφοῦ ἡ ἀκριβὴς ἔκταση εἶναι 43 στρέμματα, ὁπότε προσθέτοντας τὸ ὅμορο οἰκόπεδο, τοῦ ὁποίου οἱ Ἰσραηλινὲς Ἀρχὲς ἰσχυρίζονται τὴν ἰδιοκτησία του, τότε ἡ  συνολικὴ ἔκταση εἶναι 60 στρέμματα. Ὡστόσο, σὲ περίπτωση ἀνάγκης (γιὰ ἄσκηση μεγαλύτερης πίεσης στὸν Δῆμο) καὶ προκειμένου νὰ αὐξηθοῦν οἱ πιθανότητες ἐπιτυχίας τοῦ οἰκοδομικοῦ ἔργου,  τότε τὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἐπιτρέψει νὰ χρησιμοποιηθεῖ, θεωρητικά, ἄλλη μία ἔκταση  ποὺ ἀνέρχεται σὲ 11 στρέμματα,  καὶ γειτνιάζει μὲ τὰ συγκεκριμένα οἰκόπεδα, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς χῶρος δημοσίου πάρκου, χωρὶς νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴν πράξη γιὰ ὁποιοδήποτε ἐπιπλέον κτίριο.

Μία ἀπὸ τὶς καλλίτερες ἑταιρεῖες στὴν ἀνάπτυξη οἰκοπέδων,  ποὺ εἶναι ὁ ὅμιλος τοῦ κ. «Σράγα Μπιρᾶν», ἔχει προτείνει νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες της γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν προαναφερομένων στόχων. Εἶναι γνωστὸς ἐπιχειρηματίας, μὲ καλὴ φήμη καὶ ἱστορία γεμάτη ἀπὸ ἐπιτεύγματα στὸν συγκεκριμένο χῶρο, ἰδιαίτερα στὴν μετατροπὴ χαρακτηρισμοῦ τῶν οἰκοπέδων. Ἡ ἱστορία τοῦ συγκεκριμένου ὁμίλου ὑπερβαίνει τὰ 40 χρόνια. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Σράγα εἶναι ἀριστερὸς ἐπιχειρηματίας, ὅποτε φυσικὰ θὰ συμμετάσχει στὶς προσπάθειες, ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ἀπόκρουση τῶν κινδύνων, ποὺ ἀπειλοῦν τὸ συγκεκριμένο οἰκόπεδο.

Οἱ διαπραγματεύσεις  μὲ τὸν ὅμιλο Μπιρᾶν,  διήρκεσαν ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008 μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009,  ὁπότε ὑπεγράφη στις  28-4-2009  συμφωνία, μὲ τὴν προϋπόθεση ἐκτέλεσης τῶν προαναφερομένων. Ὡς εἴθισται στὴν ἐκτέλεση τῶν μεγάλων ἔργων,  συστάθηκε μία νέα ἑταιρεία, γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συγκεκριμένης σύμβασης, προκειμένου νὰ εἶναι περιορισμένης οἰκονομικῆς εὐθύνης, γιὰ νὰ μὴν ἐπηρεάζει τὴν θέση τῆς μητρικῆς ἑταιρείας. Ἡ ἑταιρεία ποὺ συστάθηκε φέρει τὸ ὄνομα τῆς περιοχῆς ὅπου κεῖται τὸ οἰκόπεδο «Νέα Γκιβαὰτ Ταλμπιὸτ ΕΠΕ». Ἀξίζει νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι ἡ σύμβαση ποὺ συνήφθη μεταξὺ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ἑταιρείας «Νέα Γκιβαὰτ Ταλμπιὸτ ΕΠΕ», προϋποθέτει τὴν ἐκτέλεση ὅλων τῶν προαναφερομένων ἄρθρων, ἐντὸς συγκεκριμένου καὶ καθορισμένου  χρονοδιαγράμματος, πέντε ἐτῶν μόνο, ὁπότε μετὰ τὴν πάροδό τους ἡ σύμβαση θεωρεῖται, αὐτομάτως, ἄκυρη.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ἡ ματαίωση τῶν προσπαθειῶν τῆς ἑταιρείας Μπάρα καὶ τοῦ ἔκπτωτου Πατριάρχου Εἰρηναίου νὰ ἐλέγχουν τὰ οἰκόπεδα καὶ τὰ ἀκίνητα τοῦ Πατριαρχείου.

1.     Στὶς 23-6-2008 μία ἑταιρεία μὲ τὴν ἐπωνυμία «Μπάρα» ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο, στὴν ὁποία τὸ ἐνημερώνει γιὰ τὴν συναφθεῖσα σύμβαση μὲ τὸν ἔκπτωτο Πατριάρχη Εἰρηναῖο,  καὶ μὲ τὴν ὁποία της χορηγεῖται ἡ πλήρης διάθεση καὶ ἡ διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου, μὲ ἀποκλειστικὸ τρόπο. Ἡ συγκεκριμένη ἑταιρεία ἐπισύναψε ἀντίγραφο τῆς σύμβασής της μὲ τὸν ἔκπτωτο Πατριάρχη Εἰρηναῖο καὶ ζήτησε νὰ συναντηθεῖ μὲ τοὺς ὑπευθύνους του Πατριαρχείου. Ὕστερα διαπιστώθηκε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἑταιρεία ἀνήκει στὸ ἡγετικὸ ἐξτρεμιστικὸ στέλεχος τοῦ Ἰρὲ Ζιλοβανσὶς .

2.     Στὶς 7/7/2008 τὸ Πατριαρχεῖο ἔστειλε ἀπάντηση στὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή, διαμέσου τοῦ δικηγόρου του, στὴν ὁποία τὸ Πατριαρχεῖο ἀπέρριψε ὁποιαδήποτε σχέση,  συμφωνία καὶ γνώση γιὰ ὅσα ἰσχυρίζεται ἡ συγκεκριμένη ἑταιρεία.

3.     Στὶς 14-7-2008 ἡ ἑταιρεία Μπάρα ἀπάντησε στὴν ἐπιστολὴ τοῦ δικηγόρου τοῦ Πατριαρχείου, μὲ ἐπιστολὴ στὴν ὁποία ἐπαναλαμβάνει τὶς ἀξιώσεις της, ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐπιστολή της μὲ ἡμερομηνία 23-6-2008.

4.     Τὴν ἴδια μέρα στὶς 14-7-2008, τὸ Πατριαρχεῖο ἀπάντησε, διαμέσου τοῦ δικηγόρου του, στὴν ἐπιστολὴ τῆς ἑταιρείας, στὴν ὁποία τόνισε τὴν θέση του ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὰ ὅσα ἰσχυρίζεται ἡ ἑταιρεία καὶ τὴν προειδοποιεῖ ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσει αὐστηρὰ ὁποιαδήποτε περίπτωση προσβολῆς τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου,  συμπεριλαμβανομένης τῆς προσφυγῆς στὴν Δικαιοσύνη καὶ τὴν Ἀστυνομία.

5.     Στις  21-6-2008 ἡ ἑταιρεία Μπάρα, προσέφυγε στὴν διαιτησία, μὲ βάση τὴν συμφωνία της μὲ τὸν ἔκπτωτο Πατριάρχη Εἰρηναῖο, στὴν ὁποία ἄσκησε ἀγωγὴ κατὰ τοῦ Πατριαρχείου, γιὰ νὰ τὸ ἀναγκάσει σὲ συναλλαγὴ μαζί της καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς συναφθείσης σύμβασης μὲ τὸν ἔκπτωτο Πατριάρχη Εἰρηναῖο. Χάρη στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἀναγνώρισε τὸν συγκεκριμένο διαιτητή, τοῦ ὁποίου ἡ ἁρμοδιότητα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν συναφθεῖσα σύμβαση μεταξὺ τῆς ἑταιρείας καὶ τοῦ ἔκπτωτου Πατριάρχου Εἰρηναίου, ὁ διαιτητὴς δὲν μπόρεσε νὰ ἐκδώσει ἀπόφαση στὴν ἀγωγὴ καὶ κατέληξε στὴν ἀπόρριψή της.

6.     Στις  3-3-2009 ἡ Ἑταιρεία Μπάρα προσέφυγε στὸ Κεντρικὸ Δικαστήριο, μὲ τὴν ἴδια ἀγωγή, ποὺ εἶχε  ὑποβάλει στὸν διαιτητή. Ἐδῶ ὅμως πρόσθεσε τὸν ἔκπτωτο Πατριάρχη Εἰρηναῖο στὴν ἀγωγή,  ἐπειδὴ ἀπέτυχε νὰ ἐκπληρώσει ἔμπρακτα τὶς ὑποχρεώσεις του, μὲ βάση τὴν μεταξὺ τοὺς ἀναγνωρίζει τὴν σύμβαση .

7.     Στὶς 2-4-2009 τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο κατέθεσε τὸ ὑπόμνημα  ὑπεράσπισής του στὸ Κεντρικὸ Δικαστήριο, στὸ ὁποῖο παρέμεινε στὴν θέση του, ποὺ ἀπορρίπτει τὴν ἀναγνώριση τῆς συμφωνίας μεταξὺ τοῦ μοναχοῦ Εἰρηναίου καὶ τῆς ἑταιρείας Μπάρα .

8.     Τὸν Ἰούνιο μήνα τοῦ 2009 ὁ δικηγόρος Ἰμὰντ Σιούκρη,  ὡς πληρεξούσιος του ἔκπτωτου Πατριάρχη Εἰρηναίου, κατέθεσε ὑπόμνημα ὑπεράσπισης, στὸ ὁποῖο ἀναφέρει μὲ εὐκρίνεια τὴν πιστότητα τῆς σύμβασης,  στὴν ὁποία ὁ ἔκπτωτος Πατριάρχης Εἰρηναῖος παραχωρεῖ τὰ δικαιώματα τοῦ Πατριαρχείου, στὴν ἰδιόκτητη περιουσία του,  γιὰ λογαριασμὸ τῆς ἑταιρείας Μπάρα. Ἔτσι ἀποκαλύπτεται, γιὰ ἄλλη μία φορᾶ,  ἡ σύνδεση μεταξὺ τοῦ ἔκπτωτου Πατριάρχη Εἰρηναίου καὶ ὕποπτων ὁμάδων.

Ὅταν τὸ Πατριαρχεῖο  ἐπιχείρησε τὴν ἐγγραφὴ τῆς συμφωνίας ἀνάπτυξης μὲ τὴν Ἑταιρεία «Νέα Ταλπιότ», στὴν Ὑπηρεσία Κτηματογράφησης  «Ἄλ-Τάμπο », ἐξεπλάγη, ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἡ ἑταιρεία Μπάρα ἔχει καταχωρήσει δήλωση, ποὺ ἀφορᾶ τὸ συγκεκριμένο οἰκόπεδο, καθὼς ἐπίσης τὰ περισσότερα οἰκόπεδα τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν σύμβασή της μὲ τὸν Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος τοὺς χορήγησε τὸν ἀποκλειστικὸ καὶ πλήρη  ἔλεγχο σὲ ὅλη τὴν ἰδιόκτητη περιουσία γιὰ τὴν ἀξιοποίησή της, ὅπως αὐτὴ κρίνει κατάλληλο.

Τὸ Πατριαρχεῖο προσπάθησε νὰ ἀκυρώσει τὴ σύμβαση μεταξὺ τοῦ ἔκπτωτου Πατριάρχη Εἰρηναίου καὶ τῆς ἑταιρείας Μπάρα, στὴν Ὑπηρεσία Κτηματογράφησης «Ἂλ -Τάμπο», ἀλλὰ δὲν τὸ πέτυχε, ὅποτε ἀναγκάστηκε νὰ προσφύγει στὸ Κεντρικὸ Δικαστήριο στὴν Ἱερουσαλήμ, στὶς 14-7-2009,  ὁπότε κατέθεσε αἴτηση ἀσφαλιστικῶν μέτρων, ποὺ ἀπαγορεύουν στὴν ἑταιρεία Μπάρα νὰ χρησιμοποιήσει τὴν σύμβαση καὶ τὰ ἀμετάκλητα πληρεξούσια ποὺ της χορήγησε ὁ ἔκπτωτος Πατριάρχης Εἰρηναῖος.

Τὸ Πατριαρχεῖο ἔλαβε δικαστικὴ ἀπόφαση κατὰ τῆς ἑταιρείας «Μπάρα», σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τῆς ἀπαγορεύεται νὰ χρησιμοποιήσει τὴν ὑπογεγραμμένη σύμβαση μὲ τὸν Εἰρηναῖο σὲ ὁποιαδήποτε φορέα ἢ τὴν καταχώρηση οἱασδήποτε δήλωσης στὴν Ὑπηρεσία Κτηματογράφησης «Ἂλ Τάμπο». Στὴν ἀκροαματικὴ Συνεδρία, ποὺ συνῆλθε στὶς 26-7-2009,  ρωτήθηκαν οἱ μάρτυρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Μητροπολίτης Ἠσύχιος, τὸν ὁποῖο ρώτησε, ἐκ μέρους τῆς ἑταιρείας Μπάρα, ὁ δικηγόρος Ζαὴφ Σέρφ, συνήγορος τοῦ ἐποικιστικοῦ ὀργανισμοῦ Ἀτέρετ Κοχανίμ. Εἶναι ὁ ἴδιος δικηγόρος, ποὺ ὑπερασπίζεται τὶς ἐποικιστικὲς ἑταιρεῖες, σὲ ὑποθέσεις τῶν ἀκινήτων της Πύλης τοῦ Δαβὶδ «Μπὰμπ Ἰλ- Χαλὴλ / Jaffa Gate»,  ποὺ ἐκποιήθηκαν ἐπὶ Πατριαρχίας τοῦ ἔκπτωτου Πατριάρχη Εἰρηναίου.

Μὲ ἡμερομηνία 28-7-2009 ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη, στὴν ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης κατὰ τῆς ἑταιρείας «Μπάρα», σχετικὰ μὲ τὰ ἀκίνητα ποὺ προσπάθησε νὰ ἐλέγξει,  μέχρι τὴν ἔκδοση ὁριστικῆς ἀπόφασης στὴν ὑπόθεση».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.