1

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΣΕΜΑ)

Τήν Τετάρτην, 14ην τρέχοντος μηνός Ὀκτωβρίου, μεταξύ 12.00μ.-15.00 μ.μ. συνηντήθησαν εἰς ἔκτακτον συνάντησιν εἰς τό παρά τήν Ἀνατολικήν Ἰορδανικήν Ὄχθην τῆς  Νεκρᾶς Θαλάσσης ξενοδοχεῖον Marriott οἱ Ἀρχηγοί τῶν τεσσάρων Οἰκογενειῶν-μελῶν τοῦ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΣΕΜΑ), ἤτοι ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ἐκπροσωπῶν τήν Ἑλληνορθόδοξον «οἰκογένειαν» καί Πρόεδρος,  ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Φουάδ Τουάλ ἐκπροσωπῶν τήν Ρωμαιοκαθολικήν  Οἰκογένειαν, ὁ Μητροπολίτης Μποῦλος Μάταρ, Ἀρχιεπίσκοπος Βηρυττοῦ, ἐκπροσωπῶν τήν Ἐκκλησίαν τῶν Μαρωνιτῶν, ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη, ἐκπροσωπῶν τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν, ὁ Λουθηρανός Εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν καί ὁ Δρ. Χαμπίμπ Μπάντρ, Μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς Coordinator of the Task Force.

Σκοπός τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἦτο ἡ ἐκ νέου συζήτησις καί ἐπίλυσις προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει τό ΣΕΜΑ εἰς τό γραμματειακόν προσωπικόν αὐτοῦ και εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα.

Ἐπί τῶν προβλημάτων τούτων τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς γνωστόν, ἐτοποθετήθη, εἰσηγούμενον τήν παραίτησιν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Γραμματείας καί τόν διορισμόν νέων μελῶν, τά ὁποῖα συγκεντρώνουν τά προσόντα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διά τήν ἐξεύρεσιν οἰκονομικῶν πόρων, ἀλλά καί διά τήν εἰσήγησιν τρόπων συμβολῆς τοῦ ΣΕΜΑ εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Οἱ συγκληθέντες εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott Ἀρχηγοί ἀνέθεσαν εἰς ἑπταμελῆ Ἐπιτροπήν τήν συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν διά τήν ἐξεύρεσιν λύσεως εἰς τό ἄχρι τοῦδε ὑφιστάμενον ἀδιέξοδον. Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ εἰσηγήθη νά φιλοξενήσῃ τήν ἑπομένην συνάντησιν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΕΜΑ εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ὅπερ καί ἐγένετο δεκτόν.

Εἰς τούς συγκληθέντας Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν καί τούς συνοδούς αὐτῶν παρέθεσε γεῦμα ὁ Ἕλλην Πρέσβυς εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας κ. Ἡρακλῆς Ἀστεριάδης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας