1

ΕΚΠΡΟΣΩΠOI ΤΗΣ AJC (AMERICAN JEWISH COMMITTEE ) ΕΠΙΣΚΕΠΤONΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 7ην /20ήν Ἰουλίου 2013, εἰκοσαμελής ὁμάς ἐκπροσώπων τῆς AJC ( American Jewish Commitee ) Ἑβραιο-Ἀμερικανικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὑπό τόν ραββῖνον Noam Marans .

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐδόθη ἡ εὐκαιρία εἰς τόν Μακαριώτατον, ἀπαντῶντα εἰς ἐρωτήσεις τῶν ἐπισκεπτῶν, νά ὁμιλήσῃ περί τῆς διαφυλάξεως τῶν ἁγίων τόπων τῆς Ἁγίας Γῆς, ἀνεξαρτήτως τοῦ θρησκεύματος εἰς ὅ ἀνήκουν, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς καί περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ἔργου αὐτοῦ εἰς τό παρελθόν καί σήμερον καί περί τῶν σχέσεων αὐτοῦ μεταξύ τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ἄλλων δύο κρατῶν, εἰς τήν πολιτικήν ἐπικράτειαν τῶν ὁποίων ἐκτείνεται ἡ ἐκκλησιαστική αὐτοῦ δικαιοδοσία.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder