1

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ IOCC ΕΠΙΣΚΕΠΤOΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 2αν /15ην Ἰουλίου 2011, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς International Orthodox Christian Charity (IOCC), ὁ κατόπιν διετoῦς ὑπηρεσίας ἀποχωρῶν ἐκπρόσωπος αὐτῆς Mr. Gregory Μ. Manzuk καί ὁ ἀναλαμβάνων νῦν τήν ὑπηρεσίαν ταύτην κ. Sam Dunlap ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ ἐν λόγῳ Ὀρθόδοξος Ὀργάνωσις συμπαρίσταται ἠθικῶς καί ὑλικῶς εἰς τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας ἀναλόγως προς τάς ἀνάγκας αὐτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὑπεγράμμισεν εἰς τούς ὡς ἄνω δύο ἐκπροσώπους τῆς IOCC τόν σημαντικόν ρόλον, τόν ὁποῖον διεδραμάτισε καί διαδραματίζει τό Πατριαρχεῖον εἰς τόν χῶρον τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ.

Ἐπίσης ἐτόνισε τήν ὡς ἐκ τοῦ ρόλου τούτου τοῦ Πατριαρχείου ἀνάγκην συνεργασίας τῆς IOCC μετ’αὐτοῦ, προκειμένου αὕτη νά ἐνημερώνηται ἀντικειμενικῶς καί εἰλικρινῶς περί τῶν ὑπαρχουσῶν καταστάσεων ἐνδείας εἰς τόν χῶρον τῶν σχολείων, νοσοκομείων καί οἰκογενειῶν διά τήν παροχήν βοηθείας ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, χωρίς περιθώρια ὁποιασδήποτε ἐκμεταλλεύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder