1

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΥΖΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 13-8-2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν ἐκ τῆς κώμης Κούφρ-Γιασίφ τῆς βορείου Γαλιλαίας ἰατρόν, κ. Χαλήλ Ἀντράους, μέλος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, φίλα προσκείμενον τῷ Πατριαρχείῳ, μεθ’ ὁμάδος 10 ἐκπροσώπων τῆς φυλῆς τῶν Δρούζων ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν ὑψωμάτων Γκολάν τῆς Συρίας, τῶν διατελούντων πρό τοῦ 1967 ὑπό Συριακήν, μετά ταῦτα δέ ὑπό Ἰσραηλινήν κυριαρχίαν. Οὗτοι, κάτοικοι τῶν ὑψωμάτων Γκολάν, περί τούς 16.000,  διαχωρίζονται τῶν ἄλλων Δρούζων τοῦ Ἰσραήλ, 80.000 χιλιάδων περίπου.

Οἱ Δροῦζοι ἀνά τόν κόσμον ἀριθμοῦν περί τό 1.500.000. Οὗτοι ἀκολουθοῦν τήν Μουσουλμανικήν θρησκείαν μέ ὡρισμένας ἰδιαιτέρας διδασκαλίας τῆς Δρουζικῆς ὁμολογίας. Οὗτοι εἶπον ὅτι ὅλοι οἱ ζῶντες εἰς  τήν Συρίαν χαρακτηρίζονται ὡς «Ἄραβες Σύριοι», οὐχί ὡς Μουσουλμᾶνοι, Δροῦζοι ἤ Χριστιανοί. Ἐγένετο ἐκτενής συζήτησις ἐπί τοῦ εἰρηνευτικοῦ καί συμφιλιωτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου διά τήν θρησκευτικήν συμβίωσιν τῶν λαῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder