1

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ UNITED CHURCH OF CHRIST ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης / 24ης Φεβρουαρίου 2017, 15μελής ὁμάς τῆς Χριστιανικῆς ἀνθρωπιστικῆς ὀργανώσεως United Church of Christ ὑπό τόν Dr. Peter E. Makari Executive Middle East and Europe Global Ministries ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν Χριστιανικήν ἀνθρωπιστικήν ὁμάδα ταύτην, ἐνεργοποιουμένην εἰς ἔμπρακτον συμπαράστασιν εἰς τούς Συρίους πρόσφυγας εἰς Ἰορδανίαν ἀλλά καί εἰς ἄλλας χώρας τῆς Εὐρώπης εἰσέτι καί εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, παρουσίᾳ τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τό ἔργον τῆς ὁμάδος ταύτης εἰς τούς ἐμπεριστάτους πρόσφυγας ἐν συνεργασίᾳ καί μετά τοῦ γραφείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν ὑπό τήν Διεύθυνσιν τῆς κας Οὐαφάα Κσούς καί ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διατήρησιν τῆς ὀντότητος καί τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά καί τῆς διαφυλάξεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ὡς κειμηλίων τῆς Χριστιανοσύνης, ἀλλά καί ὡς σημείων εἰρηνικῆς συναντήσεως ὅλων τῶν θρησκευμάτων. καί ὡς ἀσπίδος προστασίας τῆς ὀντότητος καί τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν, ἐκδιωκομένων σήμερον εἰς πολλάς περιοχάς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Παροῦσα ἡ κ. Μοροπούλου, ἀνεφέρθη εἰς τό συντηρητικόν καί ἀνακαινιστικόν ἔργον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί εἰς τήν ἀπήχησιν, τήν ὁποίαν ἔσχεν τοπικῶς καί διεθνῶς.

Οἱ ἐν λόγῳ ἀκτιβισταί τῆς εἰρήνης καί τῆς συμπαραστάσεως εἰς τούς ἐμπεριστάτους ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν βοήθειαν καί τήν ἀκρόασιν καί ἐπανέλαβον τήν δέσμευσιν αὐτῶν νά συνεργάζωνται μετά τοῦ Πατριαρχείου διά τήν βοήθειαν τῶν προσφύγων εἰς τόν χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Εὐρώπης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]