1

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AEGEAN ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2010, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ ὁ κ. Νικόλαος Ἀλικάρης, Εκπρόσωπος  του Τμήματος Πωλήσεων Νοτίου  Ελλάδος καί ἡ κ. Εἰρήνη Σιδηροπούλου, Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ἑλλάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρείας AEGEAN, ἡ ὁποία ἐνεκαινίασε προσφάτως πτήσεις ἀπό Ἑλλάδα πρός Ἰσραήλ καί ἀντιστρόφως. Αὐτούς συνώδευσεν ἡ κ. Τριανταφυλλιά Μαντούση, Διευθύντρια τοῦ ταξιδιωτικοῦ πρακτορείου CARAVEL, τό ὁποῖον ἐξυπηρετεῖ τούς προσκυνητάς τῆς Ἁγίας Γῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς καί ὁμάδος Ἑλλήνων ταξιδιωτικῶν πρακτόρων.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς AEGEAN ἦλθον εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, διά νά κατατοπισθοῦν ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, καί νά συζητήσουν μετά τοῦ Μακαριωτάτου θέματα ἀναφορικῶς μέ τάς δυνατότητας ἐπισκέψεως προσκυνητῶν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπό τόν Μακαριώτατον ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν διά τάς ἀσφαλεῖς πτήσεις αὐτῶν καί πληροφορίας περί τῶν τρόπων, διά τῶν ὁποίων ἡ Ἑταιρεία δύναται νά προσφέρῃ ὑπηρεσίας διευκολύνσεων εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τούς προσερχομένους προσκυνητάς.

Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη τά στελέχη τῆς AEGEAN διά τήν ἄψογον ἐξυπηρέτησιν, τήν ὁποίαν προσέφερον καί εἰς τόν Ἴδιον κατά τό πρόσφατον ταξίδιον Αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας, ἐπῄνεσε τάς προθέσεις αὐτῶν, ηὐλόγησε τό νέον πρόγραμμα πτήσεων τῆς AEGEAN καί ἐπεσήμανε τόν μορφωτικόν ἐκπαιδευτικόν καί παιδαγωγικόν ρόλον τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων εἰς τάς ψυχάς τῶν προσκυνητῶν.

Ἰδιαιτέρως ἐτόνισεν ὁ Μακαριώτατος ὅτι οἱ Ἕλληνες, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀντιμετωπίζουν τόν κάθε ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί διά τοῦτο μέχρι στιγμῆς οἱ ξένοι ταξιδιῶται, κυρίως Ἰσραηλινοί, προτιμοῦν τάς Ἑλληνικάς Ἀερογραμμάς, ὡς καί διά τό ἑλληνικόν, ἐλεύθερον, ἐφευρετικόν καί ὀξύ πνεῦμα· καί σέβονται τούς Ἕλληνας ἀεροναυπηγούς, διότι μετ’ αὐτῶν αἰσθάνονται ἐλευθερίαν καί ἀσφάλειαν.

Ὁ Μακαριώτατος συνέστησε εἰς τά στελέχη τής AEGEAN νά ἀντιμετωπίζουν μέ ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν πάντας τούς ἐπιβάτας, διότι δι’ ὅλους ἡ ἐντός τοῦ Ἰσραήλ Ἁγία Γῆ εἶναι προσκυνηματικός προορισμός. Ἰδιαιτέρως δέ διά τούς ὀπαδούς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, οἱ τόποι οὗτοι εἶναι ἱεροί, διότι ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς ἱερᾶς ἐθνικῆς αὐτῶν ἱστορίας ὡς καί διά τούς Χριστιανούς τῆς θρησκευτικῆς.

Ἡ κ. Εἰρήνη Σιδηροπούλου, Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ἑλλάδος τῆς AEGEAN, ἐπεβεβαίωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι βασικαί ἀρχαί τῆς ἑταιρείας AEGEAN εἶναι ὁ σεβασμός πρός ἕκαστον πελάτην καί ἡ πλήρης ἱκανοποίησις τῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ. Ὁ δέ Πρόεδρος τῆς AEGEAN, εἶπεν, «εἶναι ἐπιχειρηματίας αὐτοδημιούργητος, ἐξαιρετικῆς εὐαισθησίας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ ἀμέριστον τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ καθημερινῶς διά τήν καλήν διοικητικήν λειτουργίαν τῆς  Ἑταιρείας».

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησίν Του πρός τήν ἑταιρείαν AEGEAN καί προέτρεψε τούς ἐκπροσώπους αὐτῆς νά παραμείνουν εἰς τήν ἐφαρμογήν τῆς ἰδίας πελατοκεντρικῆς πολιτικῆς ἐξυπηρετήσεως. Ὁ Μακαριώτατος ἐν κατακλείδι ἐπρότεινε τήν προβολήν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων διά τῆς δημιουργίας ντοκυμαντέρ καί διά τοῦ περιοδικοῦ τῆς AEGEAN  (“BLUE”) καί τήν παροχήν εἰδικῶν τιμῶν εἰσιτηρίων εἰς μαθητάς καί φοιτητάς διά ἐπίσκεψιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους καί ἐδεσμέυθη νά παρασημοφορήσῃ τόν Πρόεδρον τῆς AEGEAN κ. Θεόδωρον Βασιλάκην, ἅμα τῇ πρώτῃ ἐπισκέψει αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder