1

ΟΜΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Ἰανουαρίου 2011, δεκαμελής ὁμάς εἰδικῶν ἐπιστημόνων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν ὑπό τούς καθηγητάς κ. Μοροπούλου Ἀντωνίαν καί κ. Σπυρᾶκον Κωνσταντῖνον ἐγένετο δεκτή ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Ἡ ὁμάς αὕτη ἦλθεν ὡς ἀποστολή μεθ’ ὅλου τῶν ἀπαραιτήτου ἐξαρτισμοῦ, κατόπιν συνεργασίας καί προσκλήσεως τοῦ Πατριαρχείου, ἵνα ἐκπονήσῃ προκαταρκτικήν διαγνωστικήν μελέτην εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά τήν λῆψιν  τῶν προληπτικῶν ἐκείνων μέτρων, τά ὁποῖα εἰς περίπτωσιν σεισμοῦ θά τόν προφυλάξουν καί προστατεύσουν ἀπό βλάβης, ζημίας καί φθορᾶς.

Τά μέλη τῆς ἐν λόγῳ ὁμάδος ἐκ τῆς πρώτης γενομένης αὐτῶν μελέτης, τά πορίσματα τῆς ὁποίας θά ὑποβληθοῦν εἰς γραπτήν ἀναφοράν αὐτῶν, εἶπον εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι ἡ γενομένη ὑπό τῆς Ἰταλικῆς σεισμολογικῆς Ἀποστολῆς μελέτη χρῄζει ἀπαραιτήτων συμπληρώσεων, ἀνταποκρινομένων πρός τήν κτιριακήν πραγματικότητα.

Ἐνημερωθείς ἐπί τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς τά βιβλία τῶν καθηγητῶν κ. Βοκοτοπούλου, περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, καί κ. Δημητρακοπούλου  περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ηὐχήθη αὐτοῖς καλήν συνέχισιν τῆς λίαν σημαντικῆς ἐργασίας αὐτῶν διά τήν κτιριακήν προστασίαν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τήν ἐν αὐτῷ κατοχύρωσιν τῶν ἀδιαμφισβήτων δικαιωμάτων τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων  ἐπ’αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder