1

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου συγχαίρει τόν ἰατρόν καί πρῴην βουλευτήν τῆς Ἰορδανίας κ. Ὄδε Καουάς διά τήν ἐπανεκλογήν αὐτοῦ ὡς μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί τήν δίδα Μαρίαν Λουμπάτ διά τήν ἐκλογήν αὐτῆς ἐπίσης ὡς μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς του Π.Σ.Ε.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας