1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2016, 50 μελής Ἀποστολή τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἐξ Ἱερέων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν ὑπό τόν πρῴην Ἀντιπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς Ἱερουσαλήμ θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Τιμόθεον, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν τελετήν τῆς ἁγιοκατατάξεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου τοῦ ἐκ Ρουμανίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν 18ην / 31ην Ἰανουαρίου 2016.

Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης περί τοῦ μαρτυρικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, δι᾽οὗ τό ἀνθρώπινον γένος ἐλυτρώθη τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου καί περί τοῦ μαρτυρίου τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, ὡς Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος καί τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τῶν ὁποίων υ συμμάρτυς ἐγένετο ὁ Ἅγιοταφίτης Ἱερομάρτυς Ἅγιος Φιλούμενος, τόν ὁποῖον ὡς Ἱερομάρτυρα κατέταξε τό ἔτος 2009 εἰς τό Ἁγιολόγιον αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων.

Πέραν τοῦ μαρτυρίου τοῦ αἵματος ὑπάρχει  καί τό μαρτυριον τῆς μαρτυρίας διά τῆς ὁσιακῆς ζωῆς τήν ὁποίαν ἔζησεν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης ὁ νέος, ἐλθών ἐκ Ρουμανίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἐνταχθείς ὡς μοναχός καί ἱερεύς εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία καί κατέταξε αὐτόν ἅγιον ἐπισήμως εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐπί τούτοις ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐδόθη ἡ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν συμμετοχήν εἰς τήν τελετήν ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβιτῶν.

 κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/GlencHR8wQc