1

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ” ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Μὴ Κυ­βερ­νη­τικὴ Ὀργά­νω­ση «Ρω­μηο­σύ­νη» τοῦ Πα­τριαρ­χεί­ου Ἱε­ρο­σο­λύ­μων ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκα­λέ­σει στὴν πα­ρου­σί­α­ση:

α. τῆς ἀνα­τύ­πω­σης τοῦ βι­βλίου «στο­ρί­α τς κκλη­σί­ας ε­ρο­σο­λύ­μων» τοῦ Μα­κα­ρι­στοῦ Ἀρχιε­πι­σκό­που Ἀθηνῶν καὶ πά­σης Ἑλλά­δος  κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου Πα­πα­δο­πού­λου.

β. τοῦ βιβλί­ου « Τό­πος τς βα­πτί­σεως στν ορ­δά­νη πο­ταμὸ» τοῦ Καθη­γητοῦ τῆς Βυ­ζα­ντινῆς, Με­τα­βυ­ζα­ντινῆς Φι­λο­λο­γί­ας καὶ Πα­λαιο­γρα­φί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀθηνῶν κ. Φ. Δη­μη­τρα­κό­που­λου. 

Τὴν ἐκδή­λω­ση θὰ τι­μή­σει μὲ τὴν πα­ρου­σί­α του ὁ Μα­κα­ριώ­τα­τος Πα­τριάρ­χης Ἱε­ρο­σο­λύ­μων κ.κ. Θε­ό­φι­λος Γ’. Χαι­ρε­τι­σμοὺς θὰ ἀπευ­θύνουν ὁ Πρύ­τα­νης τοῦ Ἐθνι­κοῦ καὶ Κα­πο­δι­στρια­κοῦ Πα­νε­πι­στημί­ου Ἀθηνῶν κ. Θε­ο­δόσης Πε­λε­γρί­νης καὶ ὁ Δια­χει­ρι­στὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρω­μη­ο­σύ­νη» κ. Πέ­τρος Κυ­ρια­κί­δης.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ λά­βει χώ­ρα στν Αθου­σα Τε­λετν το Πα­νε­πι­στη­μί­ου θηνν (Πα­νε­πιστη­μί­ου 30, Ἀθή­να), τν Τρί­τη 10 Μα­ΐ­ου 2011 καὶ ὥρα 19.00 μ.μ.

Τὴν πα­ρου­σί­α­ση θὰ πραγματοποιήσει ὁ Καθη­γητὴς  τῆς Βυ­ζα­ντινῆς, Με­τα­βυζα­ντινῆς Φι­λο­λο­γίας καὶ Πα­λαιο­γρα­φί­ας τοῦ Πα­νεπι­στη­μί­ου Ἀθηνῶν κ. Φώ­τιος Δη­μη­τρα­κό­που­λος, καὶ ὁ κ. Κα­θη­γητὴς Βυ­ζα­ντινῆς Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ Πανε­πι­στη­μί­ου Ἀθηνῶν κ. Ἰω­άν­νης Πο­λέ­μης.

 

 

Μὲ τι­μὴ

 

 Ὁ Διαχει­ριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρω­μη­ο­σύ­νη»

Πέ­τρος Κυ­ρια­κί­δης

ngg_shortcode_0_placeholder