1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

ριθμ. Πρωτ.

335

 

Πᾶσι τοῖς Προϊσταμένοις τῶν Κοινοτήτων τῶν ὑπαγομένων τῇ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν Βορείῳ καί Νοτίῳ Ἀμερικῇ Ἐπιτροπείᾳ, Πανοσιωτάτοις Ἱερομονάχοις καί Αἰδεσιμωτάτοις Πρεσβυτέροις, σύν ταῖς ὑπ’ αὐτούς Ἐκκλησιαστικαῖς Κοινότησι, τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός. 

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ἐν τῇ ΙΘ’ Συνεδρίᾳ αὐτῆς (20/02/2007) καί ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἐπιληφθεῖσα  τοῦ ἀπό μακροῦ χρόνου ἀπασχολοῦντος αὐτήν ἐκκρεμοῦς θέματος τῆς ποιμαντικῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μερίμνης καί φροντίδος ἐπί τῶν ἐν Βορείῳ καί Νοτίῳ Ἀμερικῇ διαβιούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν προερχομένων ἐκ τῶν ὁρίων τῆς πνευματικῆς αὐτῆς δικαιοδοσίας  ἐν Παλαιστίνῃ καί  Ἰορδανίᾳ, ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν, ὅπως ρυθμισθῇ ἡ ἐκκρεμότης αὕτη διά τῆς ἀποκαταστάσεως ἐπί τούτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί κανονικῆς τάξεως, ὡς αὕτη ὁρίζεται ὑπό τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἐν Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις θεσπισθέντων θείων καί ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἀφορώντων εἰς τά ὅρια τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τῶν κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Πρός τοῦτο ἔκρινε πρέπον, ὅπως ἀναθέσῃ τήν ποιμαντικήν καθοδήγησιν τῶν ὡς ἄνω πιστῶν αὐτῆς τέκνων εἰς τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τῆς οἰκείας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, τοὐτέστι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινου-πόλεως. Οὐχ ἧττον, ὅμως, πρός λυσιτελεστέραν καί εὐδοκιμωτέραν διαποίμανσιν τῶν Ἐνοριῶν τῶν συνιστωμένων ὑπό τῶν περί ὧν ὁ λόγος πιστῶν, ἀλλά καί πρός διατήρησιν τοῦ συνδέσμου τούτων μετά τῆς Μητρός αὐτῶν Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν προηγηθεῖσαν αὐτῆς ἀπό κοινοῦ μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θεώρησιν τοῦ κανονικοῦ τούτου ζητήματος, ἀπεφάσισε τήν μόνιμον ἐπιτροπικήν παρουσίαν Ἁγιοταφίτου Κληρικοῦ καί δή Ἀρχιμανδρίτου ἐν Ἀμερικῇ, τελοῦντος ὑπό τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν τῆς προαναφερθείσης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς.   

Ταῦτα κοινοποιούμενοι ὑμῖν, τοῖς τε Πανοσιωτάτοις Ἱερομονάχοις, τοῖς τε Αἰδεσιμωτάτοις Πρεσβυτέροις, Προϊστα-μένοις τῶν ἐν Βορείῳ καί Νοτίῳ Ἀμερικῇ καθ’ ἡμᾶς ἐνοριακῶν Ναῶν, τοῖς εὐλαβέσιν Ἐπιτρόποις αὐτῶν καί τοῖς εὐσεβέσι πιστοῖς, καί διαβεβαιούμενοι ὑμῖν, ὅτι παρά τήν ἐπιβαλλομένην ταύτην ἱεροκανονικήν ρύθμισιν θά συνεχίσωμεν ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, διά προσφόρων μέσων, νά μεριμνῶμεν περί τῶν πνευματικῶν ἡμῶν τέκνων, τῶν ἕνεκα δυσμενῶν πολιτικο-κοινωνικῶν συνθηκῶν διασπαρέντων ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, καταστέφομεν ὑμᾶς ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ταῖς Πατρικαῖς Ἡμῶν εὐχαῖς καί Πατριαρχικαῖς εὐλογίαις καί διατελοῦμεν.

 

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ   ‚ϐζʹ  Μαΐου  ι΄.

 

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

 

Θεόφιλος   Γ ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων