1

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΑΚ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος, ἐνεκαινίασε τήν Τετάρτην, 18ην /31ην Αὐγούστου 2022 τό νέον Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τό Κάρακ τῆς Ἰορδανίας, παρουσίᾳ τῆς Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Haifa Al-Najjar, τοῦ Περιφερειάρχου τοῦ Κάρακ κ. Muhammad Al-Fayez, τῶν βουλευτῶν τῆς περιφερείας κ. Ayman Madanat καί κ. Salem Al-Damour, τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Saba Hourani, καί ὡρισμένων σημαινουσῶν προσωπικοτήτων τῆς πόλεως καί ἱερέων.

Μετά τήν ἐκφώνησιν τοῦ Βασιλικοῦ Ὕμνου, ἡ τελετή ἐξεκίνησε μέ προσευχήν διά τόν Πατέρα Youhanna Hamati καί ήκολούθησε video διά τά ἐπιτεύγματα τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ σχολείων τοῦ Πατριαρχείου, καί ὁμάς μαθητῶν ἔψαλλε τόν σχολικόν ὕμνον.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος ἐκαλωσώρισε τούς παρευρισκoμένους, λέγων ὅτι: «Σήμερον, πραγματοποιεῖται ἕνα ὄνειρον διά τούς κατοίκους τῆς περιφερείας, νά ἱδρύσουν ἕνα πρότυπον σχολεῖον, ἐντός τοῦ ὁποίου θά ἐνσωματώνουν τήν ἀρετήν ὁμοῦ μέ τήν μάθησιν καί τήν ἐπιστήμην, καί νά ἐργάζωνται διά νά δημιουργήσουν μίαν ἱκανήν καί ἀποτελεσματικήν ἐκπαιδευτικήν ὁμάδα, ἡ ὁποία θά ἀντανακλᾷ τό ὁλοκληρωμένον ὅραμα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν ἀναγέννησιν τῶν σχολείων μας».

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως ηὐχαρίστησεν ἐπίσης τούς συντελεστάς ὅλων τῶν προσπαθειῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελεσφόρησαν τό ἔργον τοῦτο καί αἱ ὁποῖαι εἶναι πολλαί, ἐπισημαίνων τήν συνεργασίαν μέ τό Ἵδρυμα Talal Abu-Ghazaleh, καί εἰδικώτερον ηὐχαρίστησε τόν πρῴην Ὑπουργόν κ.  Sami Halasa καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ διά τήν γενναιόδωρον δωρεάν πρός τό ἔργον τῆς ἱδρύσεως τοῦ νέου σχολείου καί τήν ἐπίβλεψιν τοῦ ἔργου.

Εἰς τό τέλος τῆς ὁμιλίας ἀνεκοινώθη ἡ ἔκπτωσις 50% εἰς τά δίδακτρα τῶν ἐγγεγραμμένων μαθητῶν τοῦ νέου σχολείου διά τό τρέχον ἔτος, μέ τήν συνεργασίαν τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τάς συνθήκας τῶν δυσκόλων οἰκονομικῶν δεδομένων.

Ἡ κ. Lynn Madanat,  Γενική Διευθύντρια τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, εἶπεν ὅτι: «εὑρίσκεσθε εἰς τόν τόπον, ὁ  ὁποῖος ἔχει τάς ρίζας του εἰς τήν γῆν, ἀρχαῖος εἰς τήν πρωτοτυπίαν του καί ἰδιαίτερος  εἰς τήν ἀποστολήν του· καί διά τί ὄχι; εἶναι ἡ ἰδία γῆ, τήν ὁποίαν οἱ γονεῖς ἔχουν χαρίσει εἰς τά παιδιά τους διά τήν ἐκπαίδευσιν», τονίζουσα πῶς ἡ σωστή σκέψις, ὁ σωστός σχεδιασμός καί ἡ σκληρή ἐργασία ὡδήγησαν ἡμᾶς εἰς τήν  σημερινήν καί εὐλογημένην ἡμέραν.

Καί προσέθεσεν: Ὅλοι μας, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ σχολείου, μαζί μέ τούς γονεῖς, εἴμεθα συνεργάται αὐτῆς τῆς μεγάλης ἐμπιστοσύνης καί εὐθύνης ἐναντι τῶν τέκνων τῆς πατρίδος ἡμῶν Ἰορδανίας».

Ὁ κ. Sami Halasa εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ εἶπεν:

«Εὑρίσκομαι εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά εἶμαι ἀνάμεσά σας σήμερον καί εἰς αὐτόν τόν τόπον, εἰς τήν περιοχήν Al-Rawda, ἀπό τήν ὁποίαν διατηρῶ εὐχαρίστους παιδικάς ἀναμνήσεις μέ τόν παπποῦ μου, Salama Al-Halasa, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τό πρῶτον γεωργικόν ἔργον εἰς τήν  βόρειον συνοικίαν του εἰς τήν ἐπαρχίαν Κάρακ τό 1957, καί ἦτο εἷς ἐκ τῶν πρώτων φυτευσάντων τό δένδρον τῆς εὐλογημένης ἐλαίας ἐδῶ. Πρίν εἴκοσι ἔτη ὁ μακαριστός Πατήρ μου μαζί μέ τόν θεῖον μου, εἰς τόν ὁποῖον εὔχομαι ἔτη πολλά, ἐδώρισαν μίαν ἔκτασιν πέντε στρεμμάτων γῆς, οἰκόπεδον τό ὁποῖον περιέχει τούς τάφους τοῦ παπποῦ καί τῆς προμάμμης μου, εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά ἐκπαιδευτικούς σκοπούς, πιστεύοντες εἰς τήν σημασίαν τῆς ἐκπαιδεύσσεως διά τήν κοινωνίαν καί τάς μελλούσας γενεάς, ὥστε νά δημιουργηθῇ μία ἱκανή κοινωνία, ἡ ὁποία θά βασίζηται εἰς τόν σεβασμόν καί τήν μόρφωσιν».

Σημειωτέον ὅτι εἰς τό νέον Σχολεῖον ἤνοιξαν αἱ πρῶται τρεῖς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ, ἐκτός ἀπό τό Νηπιαγωγεῖον, καί τό ἔργον συνεχίζεται διά τήν ὑλοποίησιν τῶν ὑπολοίπων τάξεων μέχρι τήν δευτεροβάθμιαν ἐκπαίδευσιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας