1

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΤΑΣ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ

Τό Σάββατον, 7/20-6-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γαλακτίωνος, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Ραμάλλᾳ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, μετέβη καί ἔλαβε μέρος εἰς τήν τελετήν τῶν ἐγκαινίων τῶν Γραφείων τῆς Κοινῆς Ἀντιπροσωπείας Κύπρου καί Μάλτας εἰς τήν πόλιν Ραμάλλας τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Τήν τελετήν ταύτην ἤνοιξεν ὁ Ὑπουργός Ἑξωτερικῶν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Ριάντ Ἰλ-Μάλεκ, λέγων ὅτι χαίρει διά τήν πραγματοποίησιν τοῦ ὀνείρου τῆς Κύπρου καί τῆς Μάλτας νά ἀνοίξουν κοινήν διπλωματικήν Ἀντιπροσωπείαν εἰς Ραμάλλαν. «Τοῦτο», εἶπεν, «εἶναι ἕν ἱστορικόν γεγονός. Εἶναι ἕν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Παλαιστινιακόν λαόν, ἕν μήνυμα συμφιλιώσεως. Κύπρος καί Μάλτα ἦσαν καί εἶναι ὑποστηρικταί τῆς ὑποδομῆς τῶν προϋποθέσεων τῆς δημιουργίας ἑνός Παλαιστινιακοῦ κράτους. Ἐκτός τῆς ἑστίας αὐτῶν εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἄλλων κρατῶν, ἡ Μάλτα καί ἡ Κύπρος θά ἔχουν μίαν δευτέραν αὐτῶν ἑστίαν, τήν Παλαιστινιακήν γῆν».

Ἐξ ὀνόματος τοῦ κράτους τῆς Μάλτας ὡμίλησεν ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Μάλτας Dr. Tonio Borg, ὁ ὁποῖος εἶπεν ὅτι Μάλτα καί Κύπρος διά τῆς Κοινῆς Ἀντιπροσωπείας αὐτῶν αἰσθάνονται ὅτι εἶναι εἰς τό σπίτι των. Τά δύο κράτη ἠγωνίσθησαν, διά νά δημιουργήσουν συνείδησιν περί τῶν δικαιωμάτων τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ ἐκεῖ, ὅπου αὕτη δέν ὑπῆρχε καί νά ἐμβαθύνουν αὐτήν, ὅπου ὑπῆρχεν. Ἠγωνίσθησαν, ἐπειδή πιστεύουν εἰς τό δίκαιον τῆς Παλαιστινιακῆς ὑποθέσεως (Palestinian Cause). Ἡ κοινή προσπάθεια ὀφείλεται εἰς τά κοινά Κύπρου καί Μάλτας, ὅσον ἀφορᾷ ἔκτασιν, πληθυσμόν, γεωγραφικήν θέσιν, ἱστορίαν, πολιτιστικήν παράδοσιν, προσφυγιάν,  ἀγῶνας διά δημιουργίαν ἀνεξαρτήτου κράτους αὐτῶν. Διά τούς λόγους τούτους ὑποστηρίζουν τήν δημιουργίαν ἑνός ἐλευθέρου, ἀνεξαρτήτου καί βιωσίμου Παλαιστινιακοῦ κράτους.

Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, κ. Μᾶρκος Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος προσεῖπεν ὅτι ἡ Κοινή Ἀντιπροσωπεία Κύπρου καί Μάλτας θά δώσῃ νέαν ὤθησιν εἰς τάς ἐμπνεύσεις καί ἐνεργείας καί προσπαθείας αὐτῶν διά τήν ἵδρυσιν ἑνός ἀνεξαρτήτου καί βιωσίμου Παλαιστινιακοῦ κράτους, προστατεύοντος ὅλα τά νόμιμα δικαιώματα τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ, διά τά ὁποῖα ἡ Μάλτα καί ἡ Κύπρος θά συνεχίσουν νά ἀγωνίζωνται καί ὡς δύο χῶραι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως βάσει τοῦ ὁδικοῦ χάρτου (road map) καί τῆς συμφωνίας εἰς Ἀννάπολιν τῶν Η.Π.Α.

Οἱ φιλοξενοῦντες εἰς τήν τελετήν αὐτήν τῶν Ἐγκαινίων ἦσαν ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Διπλωματικήν αὐτήν Ἀντιπροσωπείαν κ. Ἀνδρέας Κουζούπης καί ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Μάλτας κ. Alan Bugeja.

Μεταξύ τῶν προσκεκλημένων διπλωματῶν ἀντιπροσώπων ἄλλων κρατῶν ἦτο ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder