1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 2006-2007

Τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μὲ τὸ πολυδιάστατο ἔργο του ἔχει συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνόρθωση τοῦ τόπου του. Συγκεκριμένα κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 2006-2007 παρῆγε σπουδαῖο ποιμαντικό, κοινωνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ ἔργο.

Ὡστόσο ἡ συνεισφορὰ τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, καθῶς κάθε χρόνο ἐνισχύονται οἰκονομικά ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς φοιτητῶν γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τῶν σπουδῶν τους, ἐνῶ παράλληλα πολλὲς ἄπορες οἰκογένειες καὶ ἀσθενεῖς ἐνισχύονται ἠθικά, ὑλικὰ καὶ οἰκονομικᾶ.

Ἀκολουθεῖ ἀναλυτικὴ κατάσταση τῶν παροχῶν καὶ τῶν οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων τοῦ Πατριαρχείου μας σὲ συγκεκριμένες κοινότητες.

Κοινότητα Μπουρκίν,( 10 Λεπρῶν) Κάτοικοι: 5.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 80

Ἔργα

Ἀνακαινίσθηκε ὁ ἐρειπωμένος Ἱερὸς Ναὸς τῶν 10 Λεπρῶν του 4ου αἰῶνος

Ἀνακαινίσθηκε παραπλήσιος χῶρος καὶ ἱδρύθηκε βιβλιοθήκη

Πραγματοποιήθηκαν ἀνασκαφὲς καὶ ἀποκαλύφθηκαν ἀρχαία ρωμαϊκὰ μνήματα, ἤτοι τὰ πηγάδια ποὺ ἔβαζαν τοὺς λεπροὺς

Κόστος: 15.000 €

Λειτουργεῖ 1 τμῆμα κατηχητικοῦ σχολείου ἅπαξ τῆς ἑβδομάδας

Ἀνακαινίσθηκε καὶ λειτουργεῖ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ τοπικοῦ ποιμνίου τὸ ἀρχαῖο χριστιανικὸ κοιμητήριο

Κόστος: 10.000 €

Κοινότητα Τουλκάρεμ, Κάτοικοι: 100.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 25

Ἔργα

Ἀνακαινίσθηκε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος χτίστηκε τὸ 1940 ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ ποὺ στρατοπέδευσε ἐκεῖ, καὶ ἐξοπλίστηκε μὲ νέα ἱερὰ σκεύη γιὰ τὶς λειτουργικὲς τοῦ ἀνάγκες. (Σὲ ἀντίποινα γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Πάπα Βενέδικτου ἐναντίον τῶν μουσουλμάνων ὁ ναὸς πυρπολήθηκε καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς). Ἀνακαινίσθηκε καὶ πάλι ἐκ βάθρων.

Κόστος: 25.000 €

Λειτουργεῖ 1 τμῆμα Κατηχητικοῦ σχολείου ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Προγραμματίζεται ἡ ἀνακαίνιση τοῦ παλαιοῦ Ἡγουμενείου παραπλησίον του Ναοῦ γιὰ νὰ χρησιμεύσει ὡς αἴθουσα συγκεντρώσεων τῶν πιστῶν.

Κοινότητα Ραφείδια, Νεάπολη, Κάτοικοι: 100.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 700

Ἔργα

Νεόδμητος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τὸ Πατριαρχεῖο προσέφερε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση στὴν τοπικὴ κοινότητα γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ.

Κόστος: 20.000 $

Κοινότητα Μπὶρ Ζέϊτ, Κάτοικοι: 3.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 1.000

Ἔργα

Ἐξοπλίστηκε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ ἱερὰ σκεύη. Κτίσθηκε αἴθουσα συγκεντρώσεων, διαλέξεων καὶ Κατηχητικοῦ.

Κόστος: 6.000 $ & 5.500 € ἀντίστοιχα

Λειτουργεῖ 1 τμῆμα κατώτερου κατηχητικοῦ σχολείου

Λειτουργεῖ 1 τμῆμα μέσου κατηχητικοῦ

Ἱδρύθηκε σύλλογος γυναικῶν «Οἱ μυροφόρες»

Ἀξιοποιοῦνται 7 στρέμματα γῆς γιὰ τὴν ἀνέγερση νέου μεγάλου συγκροτήματος μὲ ἱερὸ Ναὸ καὶ σχολεῖο (Ὁ προϋπολογισμὸς γιὰ τὴν ἀνέγερση μόνο τοῦ Ναοῦ εἶναι περίπου 1.000.000 €)

Κοινότητα Τζίφνα, Κάτοικοι: 2.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 700

Ἔργα

Ἐξοπλίστηκε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ἀπὸ τοῦ 1865) μὲ ἱερὰ σκεύη καὶ ἀνακαινίσθηκε ἡ εἴσοδος τοῦ Ναοῦ.

Κόστος: 15.000 $

Λειτουργεῖ 1 τμῆμα κατηχητικοῦ σχολείου

Κοινότητα Ἀμπούδ, Κάτοικοι: 3.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 1.000

Ἔργα

Ἀνακαινίσθηκε τὸ ἡγουμενεῖο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 4ου αἰῶνα. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς ἐξοπλίσθηκε μὲ ἱερὰ σκεύη.

Κόστος: 3.000 $

Λειτουργεῖ 1 τμῆμα κατηχητικοῦ σχολείου

Ὑφίσταται ὑπὸ ἀνέγερση κτιριακὸ συγκρότημα μὲ διαμερίσματα, αἴθουσες καὶ πνευματικὸ κέντρο. Ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν πρώτη φάση 150.000 $, ἐνῶ ὁ συνολικὸς προϋπολογισμὸς εἶναι 2.000.000 $.

Κοινότητα Ζαμπάμπδε, Κάτοικοι: 4.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 1.000

Ἔργα

Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν

Κόστος: 10.000 $

Κάλυψη ἐξόδων ἀπόρων φοιτητῶν

Κόστος: 20.000 $

Ἔναρξη ἐργασιῶν ἀνέγερσης νέου Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου: προϋπολογισμὸς 700.000 €

Κοινότητα Τουμπᾶς, Κάτοικοι: 3.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 60

Ἔργα

Ἐξοπλισμὸς Ναοῦ καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γιὰ ἀποπεράτωση κωδωνοστασίου

Κόστος: 5.000 $

Κάλυψη ἐξόδων 7 ἀπόρων φοιτητῶν

Κόστος: 5.000 $

Κοινότητα Λύδδα (τάφος Ἄγ. Γεωργίου), Κάτοικοι: 50.000, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι: 3.000

Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση στὴν ὀρθόδοξη κοινότητα γιὰ τὴν ἀνέγερση κέντρου Ὀρθοδόξων.

Κόστος: 10.000 $

Ἵδρυση κατηχητικοῦ σχολείου

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου