1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 17ης / 30ῆς Μαρτίου 2009, ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben-Gurion τοῦ Τέλ-Ἀβίβ διά Λονδῖνον.

Ὁ Μακαριώτατος ἦτο προσκεκλημένος τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας, Dr. Ghazi – Bin Muhammad – Bin Talal, τοῦ Dr. Ali Gouma, the Grand Mufti of Egypt Dār-al-Ifta al Misriyyah καί τοῦ Rt. Revd and Rt.Hon. Dr. Richard Chartres, D.D. F.S.A., The Bishop of London.

Ὁ Μακαριώτατος συμμετέσχεν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ C-I (Council of One Hundred Leaders) World Dialogue Community, σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ἡ βελτίωσις τῶν σχέσεων μεταξύ τοῦ Ἰσλαμικοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Ἡ συνάντησις τῆς Ἐκτελεστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τούς χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔλαβε χώραν ἀπό Δευτέρας, 17ης / 30ῆς ἕως Τρίτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2009. Ὁ Μακαριώτατος προετάθη νά εἶναι  ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου καί μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἐφιλοξενήθη ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Λονδίνου, Dr. Richard Chartres εἰς τήν προσωπικήν αὐτοῦ κατοικίαν, εἰς τό ἐπισκοπεῖον, The Old Deanery Dean’s Court London (EC4V 5AA).

Εἰς τό πλαίσιον τῶν ἐργασιῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς ὁ Μακαριώτατος συνήντησε τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἀγγλίας, Ἐξοχώτατον κ. Gordon Brown, τόν Προωθυπουργόν τῆς Αὐστραλίας καί τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας Σεβασμιώτατον κ. Rowan Williams. Μετά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα περί τό μεσονύκτιον τῆς Τρίτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2009.

Τήν Τετάρτην, 19ην Μαρτίου/ 1ην Ἀπριλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ (Kfar Etziοn) τοῦ Ἰσραήλ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάν καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῶν προγραμματιζομένων διευκολύνσεων πρός τούς Χριστιανούς τῶν κατεχομένων περιοχῶν Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας διά τήν προσέλευσιν αὐτῶν κατά τήν περίοδον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος προεξῆρξε τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τήν Παρασκευήν, 21ην Μαρτίου / 3ην Ἀπριλίου 2009, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τόν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Βλαδίμηρον μετά 5 Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βίννιτσα κ. Συμεών, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βίσγοροντ κ. Παύλου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βλαδίμηρ-Βολίνσκι κ. Νικοδήμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σεπετόφσκα κ. Βλαδιμήρ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περεγιασλάφ – Χμελνίτσκι, κ. Ἀλεξάνδρου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἀφίξει αὐτῶν, ἥτις, ὡς εἶπεν, ἐνισχύει τήν ὀρθόδοξον παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς καί οἱ πολυπληθεῖς μετ’ αὐτῶν ἀφικνούμενοι προσκυνηταί καί αἱ ἐν τῷ Ἰσραήλ διπλωματικαί ἀντιπροσωπεῖαι Ὀρθοδόξων Κρατῶν. Ἰδιαιτέρως ἔδωσεν ἔμφασιν εἰς τόν εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου, ὅν καλεῖται νά διαδραματίσῃ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς ἐμφαίνεται καί ἐκ τῆς προσφάτου προσκλήσεως Αὐτοῦ νά ἀντιπροσωπεύσῃ τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό  C-1 World Dialogue Community (βλ. προαναφερόμενα).

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτην Βλαδίμηρον διά τόν κόπον, εἰς τόν ὁποῖον ὑπεβλήθη νά ἐπισκεφθῇ καί πάλιν τούς Ἁγίους Τόπους, ὡς καί διά τήν προσπάθειαν αὐτοῦ νά γεφυρώσῃ τό εἰς Οὐκρανίαν ὑπάρχον ἐκκλησιαστικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν σχίσμα.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ  Μητροπολίτῃ  Οὐκρανίας  πολυτελῆ κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῖς δέ λοιποῖς Ἀρχιερεῦσιν ἀρχιερατικά ἐγκόλπια. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Οὐκρανίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἀργυροῦν μικρόν εἰκονοστάσιον  διά τό γραφεῖον αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν εὐχήν τοῦ ἀναγνώστου εἰς τόν ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητήν, Ἐντιμότατον κ. Νεκτάριον Γοναρίδην, γόνον πολυτέκνου οἰκογενείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου π. Δημητρίου Λουπασάκη, ἐφημερίου Ἁγίων Ἰσιδώρων Λυκαβηττοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς Παρασκευῆς ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καί προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ὁμοίως, τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου προεξῆρξαν εἰς μέν τήν Κοινότητα Ρέμλης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, εἰς δέ τήν Κοινότητα Μπετζάλλας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων, κ. Δωρόθεος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder