1

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Τήν Πέμπτην, 5-3 / 20-2-2009, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον συνάντησις τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀρμενίων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουρχάν καί τοῦ π. Γκουσάν μετά τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί μελῶν τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Παρασκευοφύλακος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἰσιδώρου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Colonel Mr. Doron Yadid, τοῦ Lt. Colonel Mr. Shimshon Nahom καί τοῦ Superitendent Mr. Saliba Saliba.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην συνεφωνήθη ἡ τήρησις τοῦ διαταραχθέντος προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος, συμφώνως τῷ ὁποίῳ τετράκις τοῦ ἔτους, ἤτοι κατά τήν ἑορτήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῶν Ἀρμενίων, τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων καί τό Μέγα Σάββατον, οἱ Ἑλληνορθόδοξοι ἔχουν δικαίωμα στάσεως δευτέρου φύλακος ἐντός τοῦ Κουβουκλίου παρά τόν λίθον τοῦ Ἀγγέλου πέρα τοῦ ἔξωθι ἱσταμένου, τρίς δέ τοῦ ἔτους, ἤτοι τήν 13ην Ἰανουαρίου (Γρηγοριανόν), τήν Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, καί τό Πάσχα δέν ἔχουν τό δικαίωμα τοῦτο, ἀλλά μόνον τό δικαίωμα τῆς στάσεως τοῦ ἑνός φύλακος ἔξωθι τῆς θύρας τοῦ Κουβουκλίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder