1

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Ἀπό 11-14ης Φεβρουαρίου 2009 ἔλαβε χώραν εἰς Βηθλεέμ ἡ 15η Συνάντησις βουλευτῶν καί ἄλλων προσωπικοτήτων Ὀρθοδόξων κρατῶν, τήν  ὁποίαν διωργάνωσε τό International Foundation for the Unity of Orthodox Christian Nations /Διεθνές ῞Ιδρυμα διά τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν  Ἐθνῶν, ἐν συνεργασίᾳ μέ τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί μέ θέμα: “The role of traditional religions in search of peace decisions and answers to the challenge of a global and regional threats and conflicts”. / «Ὁ ρόλος τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν εἰς τήν ἀναζήτησιν ἀποφάσεων εἰρήνης καί ἀπαντήσεων εἰς τήν πρόκλησιν τῶν  παγκοσμίων καί περιφερειακῶν ἀπειλῶν καί διαμαχῶν».

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν “Convention Center” παρά τάς λίμνας τοῦ Σολομῶντος, μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος, ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’.

Ἐξ ὀνόματος τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς Ἀμποῦ-Μάζεν, ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Σαλάμ Φαγιάντ. Ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἱδρύματος ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ, καθηγητής κ.  Valeri Alexeev καί ὁ κ. S. Popov, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Σχέσεων μέ δημοσίους συλλόγους καί θρησκευτικά ἱδρύματα.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός, τόν ὁποῖον ἀπέστειλαν οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος, Βουλγαρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος.

Πρός τιμήν τῶν  120 μελῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης, παρέθεσε δεῖπνον τό ἑσπέρας τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, Πέμπτης, 12ης Φεβρουαρίου, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ἐν Ραμάλλᾳ Προεδρείου Αὐτοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας,  κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς-Ἀμποῦ Μάζεν,  προσκεκλημένου ὄντος, τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Τούς μετέχοντας τῆς Διασκέψεως μετά τοῦ Προϊσταμένου τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς (Missia) Ἀρχιμανδρίτoυ Τύχωνoς καί ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος  εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν Παρασκευήν, 13ην Φεβρουαρίου, 2009.

Δραττόμενος τῆς  εὐκαιρίας τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε τό γηραιόν καί διακεκριμένον μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, κ. Ἰωάννην Τλήλ, νά ἀναγνώσῃ ἐκ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, “Ι AM JERUSALEM”, περί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὅτι: Οὗτος εἶναι ὁ σύνδεσμος Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἡ ἀδιάπτωτος συνέχεια τῆς ἱστορίας τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ σύνδεσμος τοῦ παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος, ὁ αἰώνιος Ἀβραάμ, ὁ Πατριάρχης ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἁγίας Γῆς, Χριστιανῶν, Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί οἱ πιστοί Αὐτοῦ ἀνεγίνωσκον τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ εἰς τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἐπί 2.000 ἔτη, ὅτε οἱ Ἰουδαῖοι ἐτέλουν ἐν ἐξορίᾳ. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἅγιος Σωφρόνιος ἐχάραξε τό 638 μ.Χ. τόν τρόπον συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ὁ πρόεδρος τῆς Διασκέψεως κ. Valeri Alexeev προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ ἐγκόλπιον ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Duma, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Σερβίας προσέφερον ἐπίσης τά συμβολικά δῶρα αὐτῶν εἰς τόν Μακαριώτατον. Ἀνταποδίδων ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Εἰς τόν διοργανωτήν τοῦ Συνεδρίου ἐκ μέρους τῆς Παλαιστινικῆς Αὐτονομίας, Dr. G. Hanania, προσέφερε τό μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου, ἐπαινῶν αὐτόν διά τήν ἀφοσίωσιν αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἀκολούθως τά μέλη τῆς Διασκέψεως ἐπεσκέφθησαν τόν Πανάγιον Τάφον. Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέθεσεν αὐτοῖς  γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον Notre-Dame.

Ὁ Μακαριώτατος, τόσον εἰς τάς προσφωνήσεις Αὐτοῦ, ὅσον καί εἰς τάς συζητήσεις μετά τῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης ἀνηνέχθη εἰς τήν ὑπόστασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς: «μάρτυρος τοῦ φωτός τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου». «Τό φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι εἰρήνη, εἶναι δικαιοσύνη ἐπί τῆς γῆς. Εἶναι ἀληθής φιλανθρωπία, ἡ οποία προέρχεται ἀπό τόν Θεόν μόνον καί ἡ ὁποία προτρέπει ὅλους τούς χριστιανούς νά ἀγαποῦν τόν πλησίον. Ἡμεῖς προσευχόμεθα συνεχῶς εἰς τάς λειτουργικάς προσευχάς ἡμῶν πρός Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀγαθός καί ἀγαπᾷ τό ἀνθρώπινον γένος. Εἴθε ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ἐπιδεικνύωμεν τήν ἰδίαν φιλανθρωπίαν εἰς πάσας ἡμῶν τάς πράξεις καί ἐνεργείας. Ἐδῶ, εἰς τήν Βηθλεέμ, ἐγεννήθη ἡ ἀληθινή αὐτή φιλανθρωπία». Ὁ Μακαριώτατος  ὑπεγράμμισε τόν ρόλον τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς τῆς μόνης Αὐτοκεφάλου τοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί εἰς τήν διά τούτων διαμόρφωσιν τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἐπίσης ὑπεγράμμισε τόν εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς ἀντιξόους περιστάσεις τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπερ καί προσφάτως κατεφάνη διά τῆς ἐμπράκτου συμπαραστάσεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς πληγέντας ἐκ τῆς πολεμικῆς συρράξεως εἰς Γάζαν. Τέλος,  ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἰδιαιτέρως τόν ἑνοποιόν ρόλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, διατηρεῖ τήν ἑνότητα τῶν κρατῶν τούτων ἐν τῇ ποικιλίᾳ αὐτῶν, σεβομένη τάς ἐθνικάς, γλωσσικάς καί πολιτιστικάς ἰδιαιτερότητας ἑκάστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder