1

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

Τῇ πρωτοβουλίᾳ καί τῇ προσκλήσει τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας ὑψηλοτάτου Ἐμίρη Γάζη ἔλαβε χώραν Διάσκεψις εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν, τήν Παρασκευήν, 11ην /24ην μηνός Σεπτεμβρίου 2010.

Εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην ἦτο προσκεκλημένος ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Μουσουλμᾶνοι θεολόγοι καί ἀκαδημαϊκοί θεολόγοι ἐκ Γερμανίας καί ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς/ Council of the Religious Institutions of the Holy Land κ. Trond Bukkeviq.

Εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην συνεζητήθη τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος ἐν γένει ὡς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ὡς χρῄζοντος προστασίας ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων ἐπεμβάσεων.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ πρίγκιψ Ἐμίρης Γάζη παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῶν προσκεκλημένων εἰς τό πριγκηπικόν αὐτοῦ ἀνάκτορον, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτῷ ὡς δῶρον τήν ὑπό τοῦ διακεκριμένου καθηγητοῦ κ. Δημητρακοπούλου ἐκπονηθεῖσαν μελέτην περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος παρά τόν ποταμόν Ἰορδάνην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.