1

ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΦΟΝ ΑΜΠΟΥ-ΤΟΡ

Ἐπιφωσκούσης τῆς Τρίτης, 2ας/15ης Ὀκτωβρίου 2019, ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς, ἀφοῦ ἀπέκοψαν δι᾽ εἰδικοῦ ἐργαλείου τό σιδηροῦν στερεόν κιγκλίδωμα τοῦ παραθύρου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἔναντι τῆς Ἁγίας Σιών λόφον τοῦ Ἀμποῦ Τόρ, εἰσῆλθον καί  ἀναζητοῦντες χρήματα, κατέρριψαν ἱεράς εἰκόνας καί ἱερά ἄμφια καί κατέκλεψαν τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον, τά ἅγια Σκεύη, ἅγιον Ποτήριον, Δισκάριον καί καλύμματα, κανδήλας καί βιβλία καί ἄλλα ἀντικείμενα θεωρούμενα ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς ἔχοντα ὑλικήν ἀξίαν.

Τήν  βέβηλον πρᾶξιν ταύτην ἀνέφερεν ἀρχικῶς εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἐπιστάτης τῆς Μονῆς καί ἐπιμελούμενος τῶν τῆς ἀνακαινίσεως αὐτῆς Ἁγιοσαββίτης μοναχός Ἀντίοχος, τό Πατριαρχεῖον δέ κατήγγειλε ταύτην εἰς τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία ἐνήργησε πάραυτα, μεταβᾶσα ἐπί τόπου δι᾽ αὐτοψίαν καί λῆψιν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων πρός ἐντοπισμόν τῶν δραστῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέφθη τόν συληθέντα Ἱερόν Ναόν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος καί ἐνημέρωσε σχετικῶς τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας