1

ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα 7/20.4.2009, ἑωρτάσθη μέ τήν ἁρμόζουσαν μεγαλοπρέπειαν καί  τήν λαμπρότητα ἡ ἐπαύριον τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα εἰς τόν ἴδιον μοναστηριακόν αὐτῆς Ναόν τῶν Ἁγίων ἰσαποστόλων καί θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τῆς Πασχαλινῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος καί ἡγούμενος αὐτῆς, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, τῇ συμμετοχῇ πλήθους προσκυνητῶν, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου κ. Πουλέα καί τῆς Ἑλληνίδος ἐκπροσώπου εἰς τήν Εὐρωβουλήν κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου μετά τοῦ συζύγου καί τῶν τέκνων αὐτῆς.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τάς πασχαλίους εὐχάς τῶν ἐπισήμων καί διένειμε εἰς πάντας τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τά παραδοσιακά πασχάλια ᾠά μετά τῶν Πατρικῶν καί Πατριαρχικῶν Αὐτοῦ εὐχῶν καί εὐλογιῶν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες μετά τῶν προσκεκλημένων τῆς οἰκογενείας τῆς κ. Κράτσα -Τσαγκαροπούλου παρεκάθισαν εἰς τήν πλουσίαν πασχαλινήν τράπεζαν τῆς Ἀδελφότητος.

Τήν Τρίτην ἡμέραν τοῦ Πάσχα, 8/21. 4. 2009, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐδέχθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον τάς Χριστιανικάς Κοινότητας τῆς Ἁγίας Γῆς, Φραγκισκανῶν, Λατίνων, Συριάνων, Ἀγγλικανῶν, Λουθηρανῶν, Αἰθιόπων, πλήν τῶν Ἀρμενίων, μή προσελθόντων, διά τήν καθιερωμένην ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ἐπίσκεψιν.

Μεταξύ αὐτῶν ἀντηλλάγησαν εὐχαί διά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ἐτόνισε τήν καθολικότητα καί οἰκουμενικότητα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, τό μήνυμα τῆς ὁποίας καθίσταται ἀντιληπτόν εἰς πάντα τά ἔθνη καί τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός διετέλει «ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ». Ἑπίσης, ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου τυγχάνει τό μεγαλύτερον θαῦμα πάντων τῶν αἰώνων καί ἡ ἀπόδειξις τῆς αὐτοῦ Θεότητος.

Διά τήν ἑορτήν τοῦ Πάσχα ἐπεσκέφθησαν ἐν συνεχείᾳ τόν Μακαριώτατον τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας ἐπί τῶν Χριστιανικῶν ὑποθέσεων κ. Ραφίκ Χαρίρη καί κ. Ἤσσα Κασισίγιε κ.ἅ.

Οὗτοι διεβίβασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς ἐπί  τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα εὐχάς τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμποῦ Μάζεν καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ καί προσωπικῶς.

Τῇ ἰδίᾳ ἡμέρᾳ ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον ἡ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τῆς Βηθλεέμ, μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ἡ Κοινότης τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί ἡ Κοινότης τῆς Μπετζάλλας μετά τῶν ἱερέων αὐτῶν, αἱ Κοινότητες τῆς περιοχῆς Ραμάλλας, μετά τῶν ἱερέων αὐτῶν, συνοδευόντων τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Ραμάλλας Πανοσιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Γαλακτίωνα.

Τήν Πέμπτην τῆς Διακαινισίμου, 10 /23.4.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁμάδα προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσίας καί τόν Πατριάρχην τῆς Αἰθιοπίας Παῦλον, ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ World Religion Conference for Peace καί ἕνα ἐκ τῶν Προέδρων/Presidents  τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Ὁ Μακαριώτατος, ἀφού συνεζήτησε μετά τῶν ἐπισκεπτῶν διά τά κοινωνικά προβλήματα τῶν χωρῶν αὐτῶν, μετέδωσεν ὀρθοδόξως εἰς τούς ἐπισκέπτας Αὐτοῦ τήν ἀναστάσιμον χάριν καί χαράν, τήν ὁποῖαν, ὡς ἐτόνισε, μεταδίδουν εἰς πάντας τά Ἅγια Προσκυνήματα,  ὡς οἱ ὄντως Τόποι ὅπου ἔλαβον χώραν τά ἑορταζόμενα γεγονότα.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον Γεωργίας κ. Γεράσιμον, Ὑπεύθυνον ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας, μεθ’ οὗ ἀντηλλάγησαν σκέψεις ἐπί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν σχέσεων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μεταξύ αὐτῶν εἰς τό πλαίσιον τῶν Πανορθοδόξων συναντήσεων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder