1

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΜΠΙ ΣΟΥΕΜΠΙ, ΙΕΡΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΩΝ ΔΡΟΥΖΩΝ

Τήν Δευτέραν, 8/21 -12-2009, ἔλαβε χώραν Διαθρησκειακή Συνάντησις εὐρείας συμμετοχῆς εἰς τόν ἱερόν τόπον τῶν Δρούζων Νάμπι Σουέμπι τῆς περιοχῆς Γαλιλαίας, οὐχί μακράν τῆς πόλεως τῆς  Τιβεριάδος.

Εἰς τόν τόπον τοῦτον ἔζησε τόν 11ον μ.Χ. αἰ. καί εἶναι ἐνταφιασμένος ὁ Νάμπι Σουέμπι, ἕνας ἀπό τούς προφήτας τῆς Κοινότητος τῶν Δρούζων.

Ἡ Συνάντησις αὐτή εἶναι ἡ τρίτη εἰς τό εἶδος της. Ἡ πρώτη ἔλαβε χώραν εἰς τήν Ἀρχιραββινείαν τῶν Ἱεροσολύμων  τό ἔτος 2003 καί εἶχε ὡς θέμα  τήν ἔναρξιν μιᾶς συνεργασίας μεταξύ τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων εἰς τό  Ἰσραήλ διά τήν πρόληψιν κρίσεων βίας. Ἡ  δευτέρα ἔλαβε χώραν τό ἔτος 2008 εἰς τό Κφάρ-Καράα καί εἶχε ὡς θέμα  τήν ἀντιμετώπισιν ἐκδηλωθείσης κρίσεως βίας. Εἰς αὐτήν τήν δευτέραν κύριος ὁμιλητής ἦτο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Ἡ ἐν λόγῳ τρίτη αὐτή Συνάντησις, διοργανωθεῖσα μέ τήν συνεργασίαν τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ, κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί κ. Σεζάρ Μαρτζῆε, τῆς Ἀρχιραββινείας, τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς, Ἐκπροσώπων τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπαριλάν καί τῆς Κοινότητος τῶν Δρούζων καί Ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ εἶχε ὡς θέμα: «τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους δύνανται οἱ θρησκευτικοί ἀρχηγοί νά ἐπηρεάσουν εἰς κρίσεις καί φιλονεικίας» θρησκευτικάς ἤ κοινωνικάς εἴτε διά τῆς προλήψεως αὐτῶν εἴτε διά τῆς  ἀντιμετωπίσεως, ἐφ’ ὅσον δέν κατέστη δυνατόν νά ἀποτραποῦν καί ἐξεδηλώθησαν εἴτε διά τῆς θεραπείας, ἐάν  εἶχαν συνεπείας ὁποιασδήποτε.

Εἰς τήν Συνάντησιν αὐτήν μετέσχον Ἀνώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν θρησκευμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῆς Κοινότητος τῶν Δρούζων.  Ἀπό πλευρᾶς Χριστιανῶν μετέσχεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ μετά συνοδείας τῶν Σεβασμιωτάτων,  Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, Διευθυντοῦ τῆς χορῳδίας τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Τιβεριάδος Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Καπερναούμ μοναχοῦ Εἰρηνάρχου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Κανᾶ Ἀρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου καί τοῦ ἐφημερίου ἱερέως τῆς Ναζαρέτ π. Γαβριήλ Ναντάφ.

Ἐκ τῶν ὑπολοίπων χριστιανικῶν δογμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς παρέστησαν ὁ Κουστωδός τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Πιέρ Μπατίστα Πιζαμπάλλα, ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τά Ἱεροσόλυμα Monsignor Φουάδ Τουάλ, ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος, Monsignor Antonio Franco, ὁ Λουθηρανός Ἐπίσκοπος εἰς  τά Ἱεροσόλυμα Monsignor Μουνίμπ Γιουνάν κ.ἄ.

Ἀπό πλευρᾶς Ἰουδαϊσμοῦ μετέσχον ὁ Ἀρχιραββῖνος τοῦ Τέλ Ἀβίβ κ. Γιόνα Μετζίγκερ, ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Χάϊφας κ. Σλόμο Ἀμάρη, ὁ ραββῖνος κ. Νταίηβιντ Ρόζεν, Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ εἰς τόν διάλογον αὐτοῦ μετά τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Γενικός Γραμματεύς τῆς Ἀρχιραββινείας κ. Ὀντέντ  Βάϊνερ καί ἄλλοι ραββῖνοι.

Ἀπό πλευρᾶς Ἰσλάμ μετέσχον ὁ ἰμάμης Ζιγιάντ Ἀμποῦ- Μόχ, Διευθυντής τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Ὑποθέσεων εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί πολλοί ἄλλοι ἰμάμηδες τῆς περιοχῆς.

Ἀπό πλευρᾶς Δρούζων μετέσχον ὁ φιλοξενῶν τήν Συνάντησιν αὐτήν Σεΐχης Μουάφακ Ταρίφ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τοῦ θρησκευτικοῦ τούτου τόπου τῶν Δρούζων κ. Ντοντάν Ὄδε  καί πολλαί ἄλλαι προσωπικότητες τῶν Δρούζων.

Ἡ Συνάντησις αὐτή, διαρκείας μιᾶς ἡμέρας, ἐλειτούργησε ὡς ἑξῆς: Ἐσχηματίσθησαν τρεῖς ὁμάδες ἐργασίας ἀπό ἐκπροσώπους τῶν ἀρχηγῶν τῶν τριῶν θρησκευμάτων. Εἰς τήν μίαν ἐξ αὐτῶν ἔγινε διάλογος μέ θέμα τήν πρόληψιν τῆς κρίσεως. Εἰς τήν δευτέραν ἔγινε διάλογος μέ θέμα τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως, ἐν ᾧ αὐτή λαμβάνει χώραν καί εἰς τήν τρίτην ἔγινε διάλογος μέ θέμα τήν θεραπείαν τῆς κρίσεως ἤ μᾶλλον τήν θεραπείαν τῶν συνεπειῶν μιᾶς ἐκδηλωθείσης ἤδη κρίσεως.

Τά πορίσματα τῶν συζητήσεων τῶν τριῶν αὐτῶν ὁμάδων ἐπαρουσιάσθησαν ὑπό τῶν διεθυνόντων τάς συζητήσεις αὐτάς κατά τήν λαβοῦσαν ἐν συνεχείᾳ χώραν συνάντησιν τῆς ὁλομελείας εἰς τήν εὐρύχωρον καί καλαίσθητον αἴθουσαν τοῦ Κέντρου τούτου τῶν Δρούζων, τήν ὁποίαν ἀνήγειρεν ὁ ἀρχηγός τῆς Κοινότητος τῶν Δρούζων, κ. Μουαφάκ Ταρίφ.

Κύριος ὁμιλητής εἰς τήν ὁλομέλειαν αὐτήν ἦτο  ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τά Ἱεροσόλυμα Monsignor Φουάδ Τουάλ. Κατόπιν τούτου ὡμίλησαν ἐν συντομίᾳ ὁ Διευθύνων τοῦ Τμήματος τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Γιακούμπ Σαλάμε, ὁ Ἀρχιραββῖνος τοῦ Τέλ Ἀβίβ κ. Γιόνα Μετζίκερ, ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Χάϊφας κ. Σλόμο Ἀμάρη, ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπαριλάν καί Διευθύνων  τάς συζητήσεις τῆς τρίτης ὁμάδος κ. Μπέν Μολλόβ, ὁ Ἀρχηγός τῆς Κοινότητος τῶν Δρούζων κ. Μουαφάκ Ταρίφ, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου τοῦ προσκυνήματος  τούτου  κ. Ντοντάν Ὄντε, ὁ κ. Τζιγιάντ Ἀμποῦ-Μόχ, ὁ κ. Μανσούρ Μπαχίτζ, Ὑπεύθυνος τοῦ  Τμήματος Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ καί τινες ἄλλοι.

Κύριαι θέσεις τῶν ὁμιλησάντων ἦσαν ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν καί τῶν θρησκευτικῶν ἀνδρῶν ἐν γένει εἶναι νά προλαμβάνουν τήν ἔκρηξιν κρίσεων διά καταλλήλου διδασκαλίας πρός τούς πιστούς, τούς ὁποίους καθοδηγοῦν. Ἐπίσης ἐπεσημάνθη ὁ ρόλος των κατά τήν διάρκειαν ὡρισμένης κρίσεως, νά μειώνουν δηλαδή τήν ἔντασιν καί τόν φανατισμόν, εἴτε μετά τήν ἐκδήλωσιν αὐτῆς, νά προσπαθοῦν νά θεραπεύσουν μέ τόν καλλίτερον τρόπον τά ἀρνητικά ἀποτελέσματά της,  τραύματα, χάσματα, ζημίας κ.λπ. Τό ἔργον τοῦτο ὀφείλει, εἶπον, νά γίνεται ἀπό κοινοῦ ἀνεξαρτήτως τῶν δογματικῶν διαφορῶν ἀναμεταξύ τῶν θρησκειῶν. Αἱ διαφοραί αὐταί παραμένουν, δέν  ἀποτελεοῦν ἀντικείμενον διαπραγματεύσεως ἤ συμβιβασμοῦ, παρά ταῦτα ὀφείλουν νά μήν ἐπηρεάζουν τό εἰρηνευτικόν ἔργον τῶν θρησκευτικῶν ἀνδρῶν.

Δύνανται καί ὀφείλουν, εἶπον οἱ ὁμιληταί, εἴτε οἱ ραββῖνοι εἰς τάς συναγωγάς εἴτε οἱ ἱερεῖς εἰς τάς ἐκκλησίας, εἴτε οἱ σεΐχηδες-ἰμάμηδες εἰς τά τεμένη νά διαπαιδαγωγοῦν τούς πιστούς τῶν θρησκειῶν των μέ τάς ἀρχάς τοῦ σεβασμοῦ τοῦ δικαιώματος τοῦ ἄλλου νά ἔχῃ μίαν διαφορετικήν γνώμην, πεποίθησιν, πίστιν.           Ἔτι περαιτέρω ἀποστολή τῶν θρησκευτικῶν ἀνδρῶν εἶναι νά εἰσέρχωνται καί εἰς τόν χῶρον τῶν ἀντιθέτων μεταξύ των ὁμάδων καί νά προσπαθοῦν νά τάς συμφιλιώσουν μέ τήν δημιουργίαν γεφυρῶν ἐμπιστοσύνης.

Σκοπός τῶν συναντήσεων τοῦ εἴδους τούτου εἶναι ἡ ἐπί τό αὐτό συνάντησις τῶν ἀρχηγῶν τῶν θρησκειῶν καί ἐκπροσώπων των διά τόν παραδειγματισμόν τῶν πιστῶν των, ὕστερα μάλιστα ἀπό τάς κρίσεις, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τό Ἰσραήλ εἴτε κατά τό περασμένον ἔτος εἰς τήν Ἄκκρην κατά τήν διάρκειαν τῶν ἡμερῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἑορτῆς τοῦ Ἐξιλασμοῦ μεταξύ τῶν Ἰσραηλινῶν καί Μουσουλμάνων εἴτε μετά τά γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν μεταξύ Ἰσραηλινῶν καί Δρούζων εἰς τό  βιβλικόν χωρίον Πκέα τοῦ βορείου Ἰσραήλ. Ἐπίσης σκοπός τῆς συναντήσεων αὐτῶν εἶναι νά ἐνεργοῦν προληπτικῶς, οὕτως ὥστε νά ἀποφεύγωνται ἄλλαι κρίσεις, αἱ ὁποῖαι ἐνδεχομένως ἐμφανίζονται εἰς τόν ὁρίζοντα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας