1

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» ΑΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ἡ κατάληψη τοῦ ξενοδοχείου Little Petra ἀπό τήν ριζοσπαστική ἐξτρεμιστική ὁμάδα Ateret Cohanim ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά τή συνεχιζόμενη ὕπαρξη μιᾶς Χριστιανικῆς Συνοικίας στήν Ἱερουσαλήμ καί τελικά γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν Κοινοτήτων αὐτῆς τῆς Πόλης. Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἔχουν ἐπανειλημμένα προειδοποιήσει γιά τίς παράνομες ἐνέργειες ἐξτρεμιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν ἕνα πρότυπο ἐκφοβισμοῦ, βίας καί παράνομων ἐνεργειῶν, γιά νά διώξουν Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους ἀπό τήν Πόλη πού μοιραζόμαστε.

Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων συμμετεῖχε σέ διαπραγματεύσεις καλῆς πίστης μέ τήν Ἰσραηλινή κυβέρνηση, γιά νά διευθετήσει τό καθεστώς αὐτῶν τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Χριστιανικῆς κληρονομιᾶς, πού βρίσκονται στήν διαδρομή τῶν Χριστιανῶν προσκυνητῶν, καί μέσω τῆς Ἐπιτροπῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὑπουργό κ. Elazer Stern μᾶς διαβεβαίωσαν ὅτι δέν θά ὑπάρξουν ἀλλαγές στά δεδομένα ἐπί τόπου στή Χριστιανική Συνοικία, ὅσο αὐτές οἱ διαπραγματεύσεις βρίσκονται σέ ἐξέλιξη. Οἱ ἐνέργειες τῆς Ateret Cohanim αὐτήν τήν ἑβδομάδα παραβιάζουν αὐτήν τή διαβεβαίωση.

Κατά τήν κατάληψη τῆς περιουσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας τοῦ ξενοδοχείου Little Petra, ἡ Ateret Cohanim ἔχει διαπράξει ἐγκληματικές πράξεις διάρρηξης καί καταπάτησης. Ἐνεργοῦν σάν νά εἶναι ὑπεράνω τοῦ νόμου, χωρίς φόβο γιά συνέπειες.

Αὐτό τό θέμα δέν ἀφορᾶ τίς μεμονωμένες ἰδιοκτησίες, ἀλλά ὁλόκληρο τόν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένης τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας. Τό ξενοδοχεῖο Little Petra βρίσκεται στήν διαδρομή τοῦ προσκυνήματος γιά τά ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν πού ἐπισκέπτονται τήν Ἱερουσαλήμ κάθε χρόνο. Εἶναι ἡ κληρονομιά μας καί μιλάει γιά τήν ἴδια μας τήν ὕπαρξη σέ αὐτόν τόν τόπο.

Ἰσραηλινές ριζοσπαστικές ἐξτρεμιστικές ὁμάδες ὅπως ἡ Ateret Cohanim στοχεύουν ἤδη καί καταλαμβάνουν τήν ἀγαπημένη μας Παλαιά Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἐπιβάλλουν τήν παράνομη καί ἐπικίνδυνη ἀτζέντα τους σέ ὅλες τίς πλευρές. Τό ἀρνούμαστε καί λέμε: αὐτό θά ὁδηγήσει σέ ἀστάθεια καί ἔνταση, τή στιγμή πού ὅλοι προσπαθοῦν νά ἀποκλιμακώσουν καί νά οἰκοδομήσουν ἐμπιστοσύνη, νά οἰκοδομήσουν τή δικαιοσύνη καί τήν εἰρήνη. Οἱ πράξεις καταναγκασμοῦ καί βίας δέν μποροῦν νά ὁδηγήσουν σέ εἰρήνη.

Ἀπαιτοῦμε ἀπό αὐτήν τήν ἐγκληματική ὁμάδα νά σταματήσει ἀμέσως τήν παραβίασή της καί νά φύγει ἀπό τήν κληρονομιά μας. Ἀπαιτοῦμε νά σταματήσουν τίς ἐγκληματικές τους δραστηριότητες στήν διαδρομή τῶν Χριστιανῶν προσκυνητῶν καί στήν ἀγαπημένη μας Παλαιά Πόλη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας