1

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΛΛΗΣ κ. ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Μαΐου/4ης Ἰουνίου2013, ἔλαβε χώραν δεξίωσις πρό τιμήν τοῦ προσφάτως χειροτονηθέντος Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, διοργανωθεῖσα ὑπό τῆς πατριᾶς αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ Φχές, προάστειον τοῦ Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας. Ἡ Ἀραβική κοινωνία εἶναι δομημένη μέ τό σύστημα τοῦτο τῆς διαιρέσεως εἰς πατριάς (κοινῶς χαμούλια), ἤτοι εὐρυτέρας οἰκογενειακάς ὁμάδας.

Τόν διά τῆς δεξιώσεως ταύτης τιμώμενον Ἀρχιεπίσκοπον Φιλούμενον ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς ἐξ Ἰεροσολύμων συνοδείας Αὐτοῦ, ἤτοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὑπευθύνου τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν, τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τῶν ἱερέων βοηθῶν αὐτοῦ καί ἀρκετῶν ἐκ τῶν προυχόντων καί τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, πεντακοσίων περίπου ἀτόμων, κατοίκων τῆς πόλεως Φχές καί ἄλλων πόλεων, τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, πατριᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Φιλουμένου καί τῇ παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰορδανίας κ. Ἀμπντάλλα Ἰν-σούρ.

Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου ἐν τῇ δεξιώσει ταύτῃ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καλωσορίζων Αὐτόν καί εὐχαριστῶν ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης, τιμώσῃ καί τήν πόλιν τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ Φχές, εὐχαριστῶν καί τούς ἐκθρέψαντας αὐτόν γονεῖς, τά μέλη τῆς πατριᾶς αὐτοῦ, τούς συμπατριώτας αὐτοῦ καί τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας.

Προσφωνήσεις ἀπηύθυνον καί ἄλλοι κρατικοί καί κοινοτικοί ἐκπρόσωποι, ἀναφερόμενοι εἰς τήν ἱστορίαν τῆς πόλεως Πέλλης – Ἴρμπετ, τό ὄνομα τῆς ὁποίας φέρει ὡς τίτλον ὁ Σεβασμιώτατος Φιλούμενος, ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅτε μεταξύ τοῦ 70-132 μ.Χ. οἱ Χριστιανοί τῶν Ἱεροσολύμων προσῆλθον καί ἔζησαν εἰς αὐτήν, καί εἰς τήν περιποιουμένην αὐτῇ σήμερον τιμήν διά τῆς ἐκλογῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Φιλουμένου καί εἰς τάς συνθήκας τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς ὅλην τήν Ἰορδανίαν ὑπό τήν ἀνεξίθρησκον καί σοφήν διακυβέρνησιν τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως αὐτῆς Ἀμντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν Ἀθάνη.

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσφέρων  ὡς δῶρον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Φιλουμένῳ, ἐπεσφράγισε τήν δεξίωσιν διά τῆς κάτωθι ἀντιφωνήσεως Αὐτοῦ, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2013/06/04/2444/

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 23ην Μαΐου /5ην Ἰουνίου 2013, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν πόλιν Ἴρμπετ τῆς βορείου Ἰορδανίας καί ἔλαβε γνῶσιν περί τῶν ἐκεῖ γινομένων ἤδη ἐργασιῶν ἀνακαινίσεως διά τήν ἐγκατάστασιν τοῦ προσφάτως διορισθέντος Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κωμῶν τῆς βορείου Ἰορδανίας Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder