1

ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2021, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέπεμψεν εὐχήν πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν ἡμῶν ὑπέρ παύσεως τῶν εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς Ἑλλάδος καταστροφικῶν πυρκαϊῶν καί βοηθείας καί παραμυθίας τῶν πυροπλήκτων θυμάτων αὐτῶν.

Εὐχήν τοιαύτην ἀνέγνωσεν ὡσαύτως καί ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας