1

Δ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν 24ην αὐτῆς Συνεδρίαν, σήμερον, 11ην Ἰουνίου 2007, κατέληξεν εἰς τήν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν. Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐμπεπιστευμένοι τήν διατήρησιν καί τήν προστασίαν τῶν πλεῖστα ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Χριστιανοσύνης καί πλήρως ἀφωσιωμένοι, εἰς τήν  ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεών των ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς εὐσεβοῦς Κοινότητος καί τῆς εἰρήνης ἐν τῇ περιοχῇ, διακηρύσσουν ἐνταῦθα καί διαβεβαιοῦν, ὅτι:

Κατά τήν διάρκειαν τῆς θητείας τοῦ Θεοφίλου Γ΄ ἕως τοῦ νῦν, δηλοῦται κατηγορηματικῶς, ὅτι [ὁ Θεόφιλος] ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς αὕτη ἐκπροσωπεῖται εἰς τά διάφορα ὄργανα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου, δέν ἔχει πωλήσει, διαθέσει ἤ προβῇ εἰς συμφωνίαν ἐκμισθώσεως, οὔτε ἀπ’ εὐθείας οὔτε δι΄ ἐξουσιοδοτηθέντος ἀντιπροσώπου, εἰς ἀναφοράν πρός οἱονδήποτε τμῆμα γῆς ἤ περιουσίας, πρός οὐδένα ἐμπλεκόμενον, οὔτε ἐντός, οὔτε ἐκτός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, οὔτε εἰς Ἰσραήλ, εἰς τάς Παλαιστινιακάς Περιοχάς, τήν Ἰορδανίαν, οὔτε εἰς οἱονδήποτε ἄλλο μέρος τῆς γῆς ὅπου τό Πατριαρχεῖον ἔχει περιουσίαν.

Ἐπιπλέον, οἱαδήποτε συναλλαγή ἐν τῷ μέλλοντι, σχετιζομένη μεθ’ οἱασδήποτε γαίας καί / ἤ περιουσίας ἐν Ἱερουσαλήμ, θά συνάπτηται ἀποκλειστικῶς εἰς συμφωνίαν μετά τοῦ νόμου τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, πρός ὄφελος τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Κοινότητός του.

Καθ’ ὅλην τήν θητείαν του ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ ἔχει χρησιμοποιήσει τήν περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου μέ διαφάνειαν καί χρηστήν διαχείρισιν, ἀποκλειστικῶς πρός ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Κοινότητός της.

Ἐν ἀναφορᾷ πρός τοῦτο, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει τάς ἀκάμπτους καί καρποφόρους προσπαθείας τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου, ἵνα ἀπελευθερώσῃ ἑκατοντάδας δούνουμ τῶν γαιῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα, δι’ ἀποπληρώσεως τοῦ βαρέος χρέους ἐννέα ἑκατομμυρίων δολλαρίων, τό ὁποῖον παρέλαβεν ὡς κληρονομίαν ἀπό τῶν προκατόχων του.

Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν θά φεισθοῦν οὐδεμιᾶς προσπαθείας,  ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς περιφρουρήσεως τῶν δικαιωμάτων κυριότητος τοῦ Πατριαρχείου ἐφ’ οἱασδήποτε περιουσίας ἡ ὁποία μετεβιβάσθη παρανόμως καί κατά παραβίασιν τοῦ νόμου τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων πρό τῆς θητείας τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου.

Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπαναλαμβάνουν τήν ἀφοσίωσίν των, εἰς τήν συνέχισιν τῶν προσπαθειῶν των, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τά θεμιτά  αἰτήματα τῆς Κοινότητος καί νά ἐκπληρώσουν πάσας τάς ὑποχρεώσεις των, ὥστε νά ἐπιλύσουν ἅπαντα τά σχετικά θέματα.