1

Γ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν ΚΒ΄ Συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον  11.5.2007,  ἐν τῇ ὁλομελείᾳ αὐτῆς, ἐξήτασε  τήν ἔγγραφον ἀπολογίαν τῶν τριῶν Ἁγιοταφιτῶν κληρικῶν, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου καί Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου καί κρίνασα  ἀντικανονικήν καί ἀντιεκκλησιαστικήν τήν συμπεριφοράν αὐτῶν καί χάριν τῆς διατηρήσεως κλίματος εἰρήνης, συνδιαλλαγῆς καί ἑνότητος εἰς τήν πολιτικῶς εὐαίσθητον περιοχήν, εἰς τήν ὁποίαν ζῶμεν, ἐν πνεύματι ἐπιεικείας ἐπέβαλε τό ἐπιτίμιον τῆς αὐστηρᾶς ἐπιπλήξεως εἰς τούς δύο ἐν λόγῳ Ἀρχιμανδρίτας καί τῆς διμήνου ἀργίας εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, προτιθεμένη νά ἄρῃ ταῦτα, ἐφ’ ὅσον, ἐνώπιον συσταθείσης συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς,  οὗτοι ἐπιδείξουν συμπεριφοράν συνᾴδουσαν πρός τάς εὐαγγελικάς ἐπιταγάς καί τούς ἱερούς ἐκκλησιαστικούς κανόνας.

Προσέτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε  τήν ἀποστολήν ἐπιστολῆς πρός τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἰορδανίας, ἀφορῶσαν εἰς τήν ἐπανασύστασιν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου καί ἀπεφάσισε τήν σύστασιν Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας