1

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῆς χριστιανοσύνης ἱστορικῶς, εἶναι ἐμπεπιστευμένον τήν μαρτυρίαν τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας εἰς  τούς  ἁγίους τόπους, εἰς τούς ὁποίους αὐτή ἀπεκαλύφθη,  τήν διαποίμανσιν τοῦ ὀρθοδόξου  ποιμνίου του καί τήν διαφύλαξιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων. Τήν διακονίαν αὐτήν ἔχει ἐπιτελέσει διά μέσου τῶν αἰώνων, μέ βοηθόν τήν φρουρόν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἀνελλιπῶς καί ἀόκνως, ἐν μέσῳ ποικίλων ἀντιξοοτήτων καί πολιτικῶν μεταβολῶν.

Πρό διετίας μόλις τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπερέβη βαθεῖαν  κρίσιν καί  ἐστάθη ἀντιμέτωπος ἀνεντίμων, ἀδιαφανῶν  καί παρανόμων περιουσιακῶν συμφωνιῶν. Ἐπί τῆς γραμμῆς ταύτης συνεχίζει καί σήμερον τήν πορείαν του ὑπό τόν κανονικῶς καί ὁμοφώνως ἐκλεγέντα καί ὑπό τῆς ἁγίας καί ἱερᾶς Συνόδου στηριζόμενον Πατριάρχην Θεόφιλον Γ΄,  ἀναπτύξαντα ἀξιόλογον ποιμαντικήν δραστηριότητα εἰς τήν διετίαν τῆς Πατριαρχίας αὐτοῦ. Κατ΄ αὐτήν τά οἰκονομικά τοῦ Πατριαρχείου ἐβελτιώθησαν, παλαιά χρέη ἐξωφλήθησαν, νέα σχολεῖα ἱδρύθησαν, αἱ μισθοδοσίαι τῶν διδασκάλων καί ἱερέων καταβάλλονται εἰς τήν ὥραν αὐτῶν, ἡ περιουσία τοῦ Πατριαρχείου διεσώθη ἀπό τήν κατάσχεσιν διά τῆς ἐξοφλήσεως τοῦ χρέους τῶν ἐννέα (9) ἑκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ τοῦ Ἀμποῦ- Τόρ .  Αἱ  σχέσεις ἐπίσης μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἀποκατεστάθησαν.

Τό Πατριαρχεῖον καλλιεργεῖ καί  διατηρεῖ προϋποθέσεις καλῆς συνεργασίας εἰς τό πλαίσιον ἀμοιβαίου σεβασμοῦ μετά τῶν Κυβερνήσεων τῶν χωρῶν, εἰς τάς ὁποίας  ἐκτείνεται ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία του, τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.  Τάς ὑποχρέωσεις του ἔναντι τοῦ  ὀρθοδόξου ποιμνίου  του ἐκπληρώνει καθημερινῶς  διά ποικίλης πνευματικῆς καί ὑλικῆς συμπαραστάσεως .  Εἰδικώτερον, ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Πατριάρχου ἐχειροτονήθη  εἷς ἐντόπιος κληρικός εἰς ἐπίσκοπον καί διωρίσθη εἷς ἐντόπιος ὡς μέλος τῆς ἁγίας καί ἱερᾶς Συνόδου.  Τό Πατριαρχεῖον δεσμεύεται νά ἐκπληρώσῃ  τό συντομώτερον δυνατόν τάς ποιμαντικάς καί ἠθικάς ὑποχρεώσεις του μέ γνώμονα τήν ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν καί δεοντολογίαν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων λειτουργεῖ ὡς αὐτόνομος καί αὐτοκέφαλος ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικός ὀργανισμός  καί  ἐξασκεῖ εἰς τήν κοιτίδα τοῦ χριστιανισμοῦ ἀποστολήν θρησκευτικήν, κοινωνικήν, εἰρηνευτικήν καί πολιτιστικήν,  συμμορφούμενον ὄχι πρός  κοσμικά  κριτήρια ἤ ἐξωτερικάς πιέσεις  ἀλλά πρός τάς ἐπιταγάς μιᾶς βαθείας   εὐαγγελικῆς ἐκκλησιαστικῆς  συνειδήσεως καί τάς ἀρχάς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Ἱεροσόλυμα, 09.05.2007

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας