1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (21-8 /3-9 2015).

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα τήν Πέμπτην, 21ην Αὐγούστου / 3ην Σεπτεμβρίου 2015, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἤχθη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Ὥρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον καί τόν Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κ. Γιάγκου, ὡς ἀντιπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τήν μέλλουσαν νά συνέλθῃ εἰς τό ἐν Γενεύῃ Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σαμπεζύ, Ε΄ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, ἐν ὄψει τῆς Συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 2016.
  2. Διώρισε τόν ρασοφόρον δόκιμον μοναχόν Καθηγητήν Φιλολογίας καί Θεολογίας κον Δημήτριον Λυκούδην ὡς Σχολάρχην τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου.
  3. Διώρισε τόν Μητροπολίτην Ζάμπιας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ.Ἰωακείμ ὡς Καθηγητήν εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.
  4. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Σωφρόνιον ὡς ἡγούμενον τῆς ἐν Ρένε παρά τήν Ναζαρέτ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου.
  5. Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ μοναχοῦ Συνεσίου.
  6. Διώρισε τόν πρῲην Σχολάρχην π. Νικόλαον Ζέρβην ὡς Καθηγητήν τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς Σχολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.