1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Πέμπτην, 22αν Αὐγούστου/4ην Σεπτεμβρίου 2014, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπεμελήθη ποικίλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἔλαβε τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

  1. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Νικόδημον ἡγούμενον τοῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς Λύδδαν.
  2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Βαρθολομαῖον, ἡγούμενον τῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Παραδραγουμᾶνον καί καθηγητήν εἰς τήν ἐν Σιών Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν.
  3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Στέφανον ἡγούμενον τῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης καί Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Ἐξυπηρετήσεως Προσκυνητῶν.
  4. Διώρισε τόν Ἱεροδιάκονον Διονύσιον Διευθυντήν τοῦ οἰκοτροφείου τῆς ἐν Σιών Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου.
  5. Ἐνέταξε εἰς τάς τάξεις τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τόν Σιμωνοπετρίτην μοναχόν π. Σίμωνα.
  6. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μαρτυρίου.
  7. Ἀπεφάσισε τήν εἰς μοναχόν κουράν τοῦ δοκίμου Ἀντωνίου καί ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.