1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 1ην/ 14ην Δεκεμβρίου 2020, συνῆλθεν εἰς κανονικήν Συνεδρίαν αὐτῆς ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ.  τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἔλαβε τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Ἐνέκρινε τήν αἴτησιν τοῦ ἐξ Ἀριζόνος τῶν Ἡ.Π.Α. προερχομένου μοναχοῦ Μαρκέλλου καί διακονητοῦ εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον δι’ ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, χειροτονίαν εἰς διάκονον καί ἔπειτα εἰς ἱερέα, διά νά συνεχίσῃ τήν νῦν διακονίαν αὐτοῦ ὡς ἡγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς Λύδδαν.
  2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Νικόδημον ὡς μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου Ἰόππης, μέλος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Κοιμητηρίων εἰς Ἁγίαν Σιών καί Γεθσημανῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας