1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9ης / 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Σύνεδρίαν αὐτῆς τῆς Πέμπτης, 9ης/22ας  Φεβρουαρίου 2018, ἐπελήφθη ποικίλων θεμάτων, εἰδικώτερον δέ:

1ον. Ἀπεφάσισε τήν συνέχισιν τῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἀναίρεσιν τῆς ἀποφάσεως ἐπιβολῆς φόρων ὑπό τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς τό Πατριαρχεῖον  καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας κατά παράβασιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπικεκυρουμένου διά τῆς ἱερᾶς ἱστορίας.

2ον. Ἀπεφάσισε τήν ἀποκατάστασιν εἰς τήν ἱερωσύνην τοῦ καθῃρημένου ἀπ’ αὐτῆς Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου Δοσιθέου καί τήν χορήγησιν αὐτῷ ἀπολυτηρίου δι’ ἔνταξιν αὐτοῦ διά διακονίαν εἰς τόν κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λήμνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

3ον. Ἀπεφάσισε περί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνδρέου Ἀλέμε, ὅπως δοκιμαστικῶς ὑπηρετήσῃ εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς πόλεως Μπιρζέτ πλησίον τῆς Ραμάλλας.

4ον. Ἀνέθεσεν εἰς τόν Πρεσβύτερον Ἀθανάσιον Σαλμάν τήν προσωρινήν διακονίαν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ Ζαπάπδε εἰς τήν Βόρειον Σαμάρειαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας