1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΠΛΙΟΥΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης/24ης Ὀκτωβρίου 2021, Ἀποστολή-Ὁμάς τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας ὑπό τόν Ἀρχηγόν αὐτῆς Ἀντιπτέραρχον κ. Γεώργιον Μπλιόυμην,εὑρισκομένη εἰς Ἰσραήλ διά συνεργασίαν εἰς τόν τομέα τῆς Ἀεροπορίας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἀρχηγόν καί τά μέλη τῆς Ἀποστολῆς αὐτῆς, Σμήναρχον κ. Γεώργιον Πέτρου, ΑΚΑΜ, Ἀντιπλοίαρχον Π.Ν. κ. Θεόδωρον Τσίρον βοηθόν ΑΚΑΜ, Σμηναγόν κ. Νικόλαον Παπαγιάννην Ὑπασπιστήν Ἀρχηγοῦ, Ἀνθυποσμηναγόν κ. Εὐφροσύνην Λιαροκάπη, Γραμματέα Γραφείου ΑΚΑΜ καί Ἀνθυπασπιστήν κ. Ἰωάννην Καρβούνην, Βοηθόν Γραφείου ΑΚΑΜ, συνοδευομένων ὑπό τῶν ΑΚΑΜ τῆς Πρεσβείας καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ καί τήν ἐκτίμησιν ἐπί τῇ ἐπισκέψει ,ὅταν μάλιστα αὐτή λαμβάνει χώραν εἰς καιρούς τῆς πανδημίας, καί γίνεται ἐνθαρρυντική διά τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀδελφότητος, φυλάκων τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἔθνους μας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ηὐχήθη τήν Σκέπην τοῦ Ἁγίου Τάφου εἰς τό ἔργον τῆς προστασίας τῆς πατρίδος ἡμῶν ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.

Εὐχαριστῶν διά τήν ἐκτίμησιν ταύτην καί τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Ἀντιπτέραρχος κ. Μπλιούμης εἶπεν ὅτι ἡ ἐπίσκεψις αὕτη εἶναι ἐκπλήρωσις χρέους πρός τό Πατριαρχεῖον παρά τῆς Ε.Π.Α., διότι θεωρεῖ τό Πατριαρχεῖον ὡς θεματοφύλακα τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν τοῦ ἔθνους μας καί φρουρόν εἰρήνης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἐξήγησεν ὅτι ἡ Πολεμική Ἀεροπορία τῆς Ἑλλάδος προστατεύει αὐτήν βασιζομένη ἐπί τῶν ἀρχῶν τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς ἐμπειρίας καί τῆς τεχνολογίας.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Μπλιούμης ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἔμβλημα τῆς Ε.Π.Α. μέ τό σύνθημα «αἰέν συγκρατεῖν», τό ὁποῖον ἐκφράζει τήν ἐνεργόν στάσιν αὐτῆς ὡς «ἀποτρεπτικήν, ἀμυντικήν δι’ ἀσφάλειαν τῆς εἰρήνης», τήν τετράστερον πλακέτταν τοῦ Ἀρχηγοῦ καί καλλιγραφικήν πένναν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἀρχηγόν κ. Μπλιούμην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Γεθσημανῆς καί τοῦ ἀνακαινισθέντος Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἐπιστήθιον σταυρόν καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἀποστολῆς.

Τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα ἡ Ἀποστολή ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Ἅγιον Τάφον, ἔνθα ἐγένετο δεκτή ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τῇ συνοδείᾳ τοῦ κ. Βλιώρα ἐπεσκέφθη τήν Βασιλικήν τῆς Βηθλεέμ καί τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, ἔνθα ἐγένετο δεκτή ὑπό τοῦ βοηθοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιμανδρίτου π. Πολυκάρπου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας