1

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας /15ης Ὀκτωβρίου 2021, Ἀποστολή  τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, ἀποτελουμένη ἐκ 42 ἀτόμων  καί συνοδευομένη ὑπό τοῦ ΑΚΑΜ Σμηνάρχου κ. Γεωργίου Πέτρου, τοῦ ΒΑΚΑΜ Ἀντιπλοιάρχου κ. κ. Θεοδώρου Τσίρου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, εὑρισκομένη εἰς Ἰσραήλ δι’ ἀερπορικήν ἄσκησιν “ Blue Flag”, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῆς ἀποστολῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ηὐλόγησεν αὐτούς καί ηὐχήθη τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν διά τήν προστασίαν τῆς πατρίδος ἡμῶν.

Λαβόντες τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου τά μέλη τῆς Ἀποστολῆς ἐπεσκέφθησαν  διά προσκύνησιν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας