1

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ὁ χῶρος ὅπου σήμερον στεγάζονται ὁ φοῦρνος καί τά παρασκευαστήρια ἄρτου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιοτέρους χώρους τοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ χῶρος οὗτος, ὁ ὁποῖος ἔχει κάτοψιν τριγωνικήν, ἐκτάσεως τριακοσίων πεντήκοντα (350) m2 περίπου, ἐφάπτεται τῆς κυκλικῆς Ροτόντας τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀποτελεῖ δέ τόν ἰσόγειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, τοῦ ὁποίου αἱ ἀρχικαί οἰκοδομικαί φάσεις ἀνάγονται εἰς τήν περίοδον, καθ΄ ἥν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἵδρυσε τό περίλαμπρον συγκρότημα τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν ἱστορικῶς σημαίνουσαν αὐτήν περιοχήν τοῦ Πατριαρχείου προσφάτως ἐπραγματοποιήθησαν ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως, συντηρήσεως καί ἀναπλάσεως.  Ὁ χῶρος οὗτος ἀπετέλει μέρος τοῦ δευτέρου ὀρόφου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων κατά τόν 4ο μ.Χ. αἰ. Διά τῶν ἐργασιῶν τούτων ἐπραγματοποιήθη ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἀρχαίας διόδου ἐπικοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ροτόντας τῆς Βασιλικῆς (τῆς Ἀναστάσεως) τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Ἐκ τῆς πρώτης αὐτῆς οἰκοδομικῆς φάσεως διασῴζονται σήμερον μέρος τοῦ βυζαντινοῦ τριβήλου θυρώματος πρός τά ἀνατολικά, ὡς καί ἡ κλίμαξ ἐπικοινωνίας  μετά τῆς Ροτόντας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τήν περιοχήν, τήν ὁποίαν κατέχουν σήμερον οἱ Κόπται. Εἰς τόν χῶρον τοῦτον ἔχουν ἐντοπισθῆ ἔτι μεταγενέστεραι οἰκοδομικαί φάσεις, ἀναγόμεναι εἰς τούς 7ον, 12ον, 16ον, καί 19ον μ.Χ. αἰ.,  ἐν ᾧ ἡ πλουσία κεραμεική καί τά κτερίσματα τά ἀνευρεθέντα κατά τήν διάρκειαν τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν ἀνάγονται εἰς τούς  12ον ἕως καί 19ον μ. Χ.  αἰ.

Τό ἐν λόγῳ ἔργον συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ ἀρτοποιείου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἤρξατο κατά τάς ἀρχάς τοῦ τρέχοντος ἔτους 2009 καί ἐτελειώθη κατά τόν Μάϊον τοῦ ἰδίου ἔτους, τό δέ κόστος αὐτοῦ ἀνῆλθεν εἰς τό ποσόν τῶν 45.000 εὐρώ (€).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder