1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΦΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Εὐθύς ἀμέσως μετά τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν Δευτέραν, 12/25-5-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης  κ. Ἀριστάρχου καί Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. Φιλουμένου ἀνεχώρησε διά τήν Ἰορδανίαν.

Διαβάς τήν γέφυραν Allenby τοῦ Ἰορδάνου, κατέφθασε, μετά διαδρομήν μιᾶς ὥρας, εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα καί παρέθεσεν Αὐτῷ γεῦμα ὁ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Ἱερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος.

Μετά λίαν σύντομον ἀνάπαυσιν ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐξῆλθε τῆς Μητροπόλεως μέ κατεύθυνσιν τήν πόλιν Φχές, προάστειον τοῦ Ἀμμάν, μέ ἀκμάζουσαν ἀραβόφωνον Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα, ἧς προΐσταται ὁ Ἁγιοταφίτης Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος καί εἰς ἥν τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ σχολεῖον ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπό τό 1850.

Τό σχολεῖον τοῦτο, εἰς τό ὁποῖον διδάσκουν 36 διδάσκαλοι καί φοιτοῦν 530 μαθηταί, ἦτο ὁ προορισμός τῆς ἐν Ἰορδανίᾳ ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου. Εἰς τήν καλῶς ὠργανωμένην τελετήν, λαβοῦσαν χώραν τήν 5.00 μ.μ. τῆς Δευτέρας, 12ης / 25ης Μαΐου καί εἰς αἴθουσαν τελετῶν πλήθουσαν ἱερέων, διδασκάλων μαθητῶν καί γονέων, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τά ἀπολυτήρια εἰς τούς ἀποφοίτους.

Ἡ τελετή ἤρξατο διά τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Ἰορδανίας καί τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, διά προσφωνήσεως τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς, ἥτις ἐκαλωσώρισε τόν Μακαριώτατον, λέγουσα ὅτι ἡ παρουσία Αὐτοῦ εἶναι οὐχί μόνον τιμή, ἀλλά καί εὐλογία διά τήν Σχολήν καί ἀνέπτυξε τάς 100% ἐπιτυχίας τῶν ἀποφοίτων εἰς τάς εἰσαγωγικάς διά τό Πανεπιστήμιον ἐξετάσεις. Ἡ Σχολή, ὡς εἶπεν, προσφέρει τάς ἐπιδόσεις αὐτῆς ὡς δῶρον τῷ Πατριαρχείῳ, τῇ πόλει Φχές καί τῇ πατρίδι Ἰορδανίᾳ, μετά τῶν εὐχαριστιῶν αὐτῆς, τῷ Μακαριωτάτῳ καί τῷ Βασιλεῖ Abdallah II Bin-al-Hussein καί τῷ Ἐπόπτῃ τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν χώραν τῆς Ἰορδανίας, Πανοσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ π. Ἰννοκεντίῳ.

Ὁ Ἑπόπτης,  Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰννοκέντιος, προσεφώνησε καί ἐκαλωσώρισε τόν Μακαριώτατον ὡς διάδοχον τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου, τοῦ ρυθμίσαντος τάς σχέσεις τῆς συμβιώσεως χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων μετά τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ ἀπό τό 638 μ.Χ. καί ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ὡς καί τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Abdallah II Bin-al-Hussein, ᾧ καί ηὐχήθη εὐστάθειαν καί εἰρήνην ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἰορδανίας καί ἀνεφέρθη εἰς τό ἀνέκαθεν προσφερόμενον πολύτιμον ἐκπαιδευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰννοκέντιος ἀνεφέρθη εἰδικῶς καί εἰς τήν ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς  Μαδηβᾶν συνεργασίαν μετά τοῦ British Council διά τήν ἐπιτυχῆ διδασκαλίαν  τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης.

Ἡ τελετή ἐπλουτίσθη δι’ Ἰορδανικῶν πατριωτικῶν ᾀσμάτων καί χορῶν. Οἱ ὁμιλήσαντες ἐκ τῶν ἀποφοίτων ἀραβιστί καί ἀγγλιστί ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρός τούς διδασκάλους αὐτῶν διά τήν γνησίαν αὐτῶν διαπαιδαγώγησιν καί πρός τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν ἀγάπην  καί φροντίδα καί πρός τό Πατριαρχεῖον διά τήν συντήρησιν τοῦ σχολείου.

Ἡ τελετή περιελάμβανε καί παράδοσιν τῆς ἐμπεπιστευμένης εἰς τήν σχολήν «Ἀμάνε», δηλαδή «παρακαταθήκης», ὑπό δύο ἀποφοίτων  εἰς δύο τελειοφοίτους, συμβολισθείσης διά τῆς παραδόσεως τῆς Ἰορδανικῆς σημαίας.

Ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν λόγον Αὐτοῦ ὑπεγράμμισε τήν δύναμιν τῆς παιδείας ὡς ὅπλου τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν κοινωνίαν καί τήν, ὡς ἐκ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς δυνάμεως ταύτης ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συντήρησιν σχολείων ὐπ’ αὐτοῦ. Τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ὑπεγράμμισεν ἰδιαιτέρως κατά τήν πρό μηνῶν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον. «Ὡσαύτως ἐτονίσαμεν τοῦτο», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἰς τήν συνάντησιν Ἡμῶν μετά τοῦ πρίγκιπος Ἐμίρη Γάζη. Ἡ παιδεία συντελεῖ εἰς τήν προσέγγισιν προσώπων, κοινωνιῶν, λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτισμῶν. Συγχαίρομεν τῇ Βασιλικῇ οἰκογενείᾳ ἐπί τῇ ἀνεξαρτησίᾳ τῆς Ἰορδανίας. Συγχαίρομεν τῷ Ἀρχιμανδρίτῃ Ἰννοκεντίῳ καί τῷ κ. Eduard Smirat καί τῇ Διευθυντρίᾳ τοῦ σχολείου τοῦ Φχές κ. Νέφᾳ Σουάδ καί εὐχόμεθα τοῖς ἀποφοίτοις πρόοδον καί προκοπήν».

Εἰς τό σημεῖον τοῦτο ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰννοκέντιος, προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ ὡς δῶρον τό ἔμβλημα τῆς Σχολῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προσέφερε ἑνί ἑκάστῳ τῶν ἀποφοίτων τόν ἀπολυτήριον τίτλον.

Ἡ τελετή ἔκλεισε διά τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Ἰορδανίας.

Μετά τήν δεξίωσιν εἰς τό γραφεῖον τῆς Σχολῆς καί τό ἡγουμενεῖον  ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἐτιμήθησαν διά δείπνου παρατεθέντος ὑπό τῆς οἰκογενείας Ἀκρούκ εἰς τήν Λέσχην αὐτῆς, παρουσίᾳ τοῦ Νομάρχου κ. Σάμεχ-Ἰλ-Μαζάζη. Εἰς τοῦτο παρεκάθισαν πολλαί καί ἐκλεκταί προσωπικότητες.

Εἰς τάς προσφωνήσεις τῶν προσκεκλημένων ἐτιμήθη ἰδιαιτέρως ὁ Μακαριώτατος καί ἐτονίσθη ὁ ρόλος Αὐτοῦ καί τοῦ Πατριαρχείου ὡς συνδέσμου τῆς Ἰορδανίας μετά τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό Πατριαρχεῖον, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων, ὡς τό ἀρχαιότερον θρησκευτικόν καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Γῆς, καλλιεργεῖ εὐσυνειδήτως τήν συνύπαρξιν καί τήν συνεργασίαν Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν.

Ὁ Νομάρχης τῆς πόλεως προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ τό ἔμβλημα τῆς Λέσχης τῆς φιλοξενούσης οἰκογενείας. Ὁ Μακαριώτατος ἀντιπροσέφερεν αὐτοῖς πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder