1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ» ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τό Σάββατον, 17/30 Μαΐου 2009, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀποφοιτήσεως τῶν μαθητῶν εἰς τό ἐν  Μπετσαχούρ-Χωρίον τῶν Ποιμένων, Σχολεῖον τοῦ Πατριαρχείου, τό φέρον τήν ὀνομασίαν «Ἑλληνορθόδοξον Σχολεῖον τῶν Ποιμένων».

Τό σχολεῖον τοῦτο ἐκτίσθη πρό εἰκοσαετίας περίπου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ τότε Προέδρου τῶν Σχολῶν μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος Γρηγορίου καί τῇ χορηγίᾳ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἰς τό κτῆμα τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον εἶναι προέκτασις τοῦ προσκυνήματος τῶν Ποιμένων εἰς τό πλησίον τῆς Βηθλεέμ Χωρίον τῶν Ποιμένων.

Εἶναι Ἀραβόφωνον καί ὡς ξέναι γλῶσσαι διδάσκονται τά Ἑλληνικά καί τά Ἀγγλικά. Ἀριθμεῖ πολλούς μαθητάς, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, ἐκ τῶν ὁποίων μεγάλος ἀριθμός εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Θεωρεῖται ὡς πρότυπον σχολεῖον, λόγῳ τῶν ὑψηλῶν ἐπιδόσεων ἐπιτυχίας τῶν μαθητῶν κατά τάς ἐτησίους ἐξετάσεις διά τήν εἰσαγωγήν αὐτῶν εἰς τήν Ἑλληνικήν καί ξένην Ἀνωτάτην Ἐκπαίδευσιν.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ τελετήν παρέστησαν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ἀντιπροσωπεύων τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου καί Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ κ. Θεοφύλακτος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς Κύπρου κ. Ἀνδρέας Κουζούπης, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὁ  Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων καί πολλοί ἱερεῖς καθώς καί οἱ καθηγηταί καί οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν.

Ἡ τελετή ἤρξατο διά τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί τῆς Ἑλλάδος, διά προσφωνήσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ σχολείου κ. Τζώρτζ Σαάδε.

Ἐν συνεχείᾳ ἕκαστος καί ἑκάστη τῶν ἀποφοίτων προσεφώνησαν τόν Ἀρχιερέα, τούς ἱερεῖς, τούς ἐπισήμους, τούς καθηγητάς καί πάντας τούς προσκεκλημένους διά λόγου ἤ διά ποιήματος, εὐχαριστοῦντες αὐτοῖς ἑλληνιστί, ἀραβιστί καί ἀγγλιστί.  Ἡ τελετή διηνθίσθη μέ παραδοσιακούς χορούς τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Ἑλλάδος ὑπό τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου.

Κατόπιν ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, καθηγητής τοῦ σχολείου εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀνέγνωσε τόν λόγον τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ἀπόντος εἰς Ἀθήνας διά τήν ἔναρξιν τοῦ πρώτου Διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη».

Μετά τόν λόγον τοῦτον, ὁ π. Ἤσσα συνεχάρη τούς ἀποφοίτους καί τούς ηὐχήθη καλήν σταδιοδρομίαν. Ἐπίσης ἐτόνισεν ὅτι ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος ἀναμένονται τά θυρανοίξια τοῦ νέου σχολείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν Μπιρζέτ.

Οἱ ἀπόφοιτοι παρέδωσαν κατά τό εἰωθός τήν σημαίαν τοῦ σχολείου εἰς τούς μαθητάς τῆς β’ Λυκείου καί ἐν συνεχείᾳ προσέφερον εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τούς ἱερεῖς καί τούς καθηγητάς ἀνθοδέσμας μετ’ εὐχαριστιῶν καί ἐκδηλώσεων σεβασμοῦ. Ἰδιαιτέρως δέ ἐτίμησαν τόν Διευθυντήν τοῦ σχολείου κ. Τζώρτζ Σαάδε προσφέροντες εἰς αὐτον τό ἔμβλημα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, «Φύλακες Τάφου».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ἀπένειμε τούς τίτλους καί τά δῶρα εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων, ἀναλόγως τῇ ποσοστιαίᾳ ἐπί τοῖς ἑκατόν ἐπιτυχίᾳ αὐτῶν εἰς τάς ἐξετάσεις. Μετά τήν τελετήν  ἠκολούθησε δεξίωσις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder